Share
Tweet
+1
Share
Pošalji prijatelju

Stručni suradnik na projektu (m/ž)

Zagreb

Rok prijave:

 • Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 • Adresa: Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 • Web: http://www.azo.hr

 

Na temelju čl. 20. Statuta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te čl. 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu raspisuje

NATJEČAJ
za radna mjesta

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

1. Stručni suradnik za ekološku mrežu, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biologije (ing. ekologije, prof. biologije ili prof. biologije i kemije, dipl. ing. biologije i ekologije mora, magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar biologije i ekologije mora, magistar edukacije biologije i kemije);
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;

2. Stručni savjetnik u Odsjeku za postrojenja i izvore onečišćenja, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biologije ili kemije;
 • najmanje 3 godine radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu

3. Stručni suradnik na projektu - 2 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.01.0001)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodoslovnog smjera - smjer biologija (ing. ekologije, prof. biologije ili prof. biologije i kemije, dipl. ing. biologije i ekologije mora, magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar biologije i ekologije mora, magistar edukacije biologije i kemije);
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija
 • radno iskustvo na projektima u području zaštite prirode
 • poznavanje rada u GIS software-u

Potrebna znanja i vještine:

 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode

4. Financijski suradnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom - do završetka trajanja projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.01.0001)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije;
 • najmanje 4 godine radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija
 • iskustvo u javnim ili državnim organizacijama/institucijama iz područja financijskog upravljanja,
 • iskustvo vođenja financija u projektima/programima EU

Potrebna znanja i vještine:

 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje funkcioniranja financija vezano za proračun

5. Administrativni suradnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme s punim radnim vremenom - do završetka trajanja projekta „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.01.0001)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, tehničkog, biotehničkog, prirodnog, biomedicinskog ili humanističkog smjera;
 • minimalno 1 godina radnog iskustva nakon završetka tražene razine studija na administrativnim poslovima na projektima zaštite prirode
 • osposobljenost za rad na prijavi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova

Potrebna znanja i vještine:

 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije

Za radna mjesta navedena pod točkom 3.,4. i 5. predviđen je probni rad u trajanju 6 mjeseci.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • preslika osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • dokaz o radnom stražu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i dr),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • preslika uvjerenja ili potvrda o završenim programima osposobljavanja za projekte EU (ako kandidat ima završene programe izobrazbe), za radno mjesto navedeno pod točkom 5.,
 • preslika uvjerenja ili potvrda o završenom GIS tečaju (ako kandidat ima završen program izobrazbe), za radna mjesta navedena pod točkom 3.

U slučaju prijave na više radnih mjesta, prijava i popratna natječajna dokumentacija se podnosi za svako radno mjesto zasebno.

Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata, ili dostavljanje u obliku koji nije u skladu s uvjetima natječaja, rezultirat će isključenjem kandidata.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni pisanim putem, e-mailom ili telefonski o danu i terminu održavanja testiranja na koji su obvezni pristupiti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Popis literature za testiranje objavljen je na stranici http://www.dzzp.hr/natjecaji-108.html.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnateljica. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani i usmeni dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Na temelju rezultata testiranja i razgovora, ravnateljica Agencije donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto (navesti koje)“, podnose se na adresu: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Prosječna plaća u kategoriji
Državna služba i neprofitne organizacije iznosi 5.667,42 kuna.

Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

Kreni

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati ovdje