Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Kontrolor (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Zagreb

Application deadline:

 • AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA

Job description

Na temelju čl. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) i Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (NN 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 8/04, 27/08, 105/09 i 79/12), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) raspisuje

Javni natječaj

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme uz uvjet obveznog probnog rada u trajanju od 3 mjeseca za obavljanje poslova radnog mjesta

I. Odjel za subvencioniranje stambenih kredita

1.Kontrolor – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne radnice (red.br. radnog mjesta 24.)

Stručni uvjeti:
- SSS, završena gimnazija ili srednja škola u četverogodišnjem trajanju društvene ili tehničke struke
- poznavanje rada na računalu
- najmanje 1 godina radnog staža ili iskustva

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Napomena za sve kandidate:
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Potrebni dokumenti (isprave):
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava, osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice)
- dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika diplome ili svjedodžbe)
- dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje-potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.)

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri prijmu u javnu službu prerna članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(,,Narodne novine", broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (,,Narodne novine", broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (,,Narodne novine", broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (,,Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (,,Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

Kandidat, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba s invaliditetom u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj i uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priloziti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na obvezno testiranje.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici APN-a (www.apn.hr) najmanje 5 dana prije održavanja testiranja kao i način i sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne
smatra kandidatom.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom Odluke o sklapanju ugovora o radu na određeno vrijeme s izabranim kandidatom na web-stranici APN-a (www.apn.hr).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Savska cesta 41/VI, uz naznaku „ZA JAVNI NATJEČAJ“ u roku 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Narodnim novinama. Ovaj Javni poziv objavit će se u Narodnim novinama, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), te na web stranici APN-a (www.apn.hr).

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Economy, Finance and Accounting iznosi 988,52 EUR (7.448,02 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.