Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Kontrolor parkirališta (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Krk

Application deadline:

 • Trgovačko društvo VECLA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti

Job description

Na temelju čl. 21. Pravilnika o radu, direktor Vecla d.o.o. Krk objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto kontrolor/kontrolorka parkirališta - 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Opis poslova:
- kontinuirani nadzor nad parkingom
- provođenje mjera predostrožnosti radi sprječavanja protupravnih radnji
- vođenje uredne evidencije o stanju zaduženih karata, polog dnevnog utrška
- pravovremeno izvještavanje voditelja o svim utvrđenim tehničkim i operativnim nedostacima ili protuzakonitim radnjama trećih osoba zbog kojih bi se mogla ugroziti sigurnost vozila i imovine ili kontinuitet rada
- održavanje čistoće objekta i odnos sitnih otpadaka sa parkinga
- odgovornost za povjerena sredstva za rad i opremu
- provodi mjere zaštite i sigurnosti za vrijeme obavljanja poslova
- obavlja druge poslove po nalogu nadređenih

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o radu te dostaviti dokumentaciju kako slijedi:
- KV
- aktivno poznavanje 1 svjetskog jezika
- poznavanje rada na računalu

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:
- životopis
- presliku osobne iskaznice ili domovnice
- dokaz o aktivnom poznavanju svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit)
- dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu)

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja održat će se razgovor.

Na službenoj web stranici Vecla d.o.o. (https://vecla.hr/dokumenti/natjecaji/) bit će objavljeno vrijeme održavanja razgovora s kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja, najmanje 3 (tri) dana prije održavanja razgovora.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto“ na adresu: Vecla d.o.o. Lukobran 5, 51500 Krk, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Vecla d.o.o. odnosno do 03. veljače 2023. godine do 15,00 sati neovisno o načinu dostave.

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Vecla d.o.o. dana 25. siječnja 2023. godine.

Ponude koje pristignu 03. veljače 2023. godine nakon 15,00 sati smatraju se zakašnjelima.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana održavanja razgovora.

Vecla d.o.o. zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Kandidati imaju pravo prigovora na odluku o odabiru u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru kandidata.

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Economy, Finance and Accounting iznosi 988,52 EUR (7.448,02 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.