Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Restaurator (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Vukovar

Application deadline:

 • Muzej Vučedolske kulture

Job description

Na temelju Odluke ministrice kulture o Planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2019. godinu, KLASA: 130-01/18-01/0002, URBROJ: 532-02-02-01/2-19-07, od 17. lipnja 2019. godine, odredbi Statuta Muzeja Vučedolske kulture, i Pravilnika o unutarnjem redu, sistematizaciji radnih mjesta, te načinu rada Muzeja, ravnateljica Muzeja raspisuje javni natječaj za zapošljavanje pripravnika za radno mjesto:

Restaurator (m/ž) – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09 i 63/11) - smjer restaurator, konzervator
- znanje jednog svjetskog jezika
- osposobljenost za rad na računalu u Windows radnoj okolini

Radno iskustvo: Traži se pripravnik

Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu)
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi odnosno razini obrazovanja (preslika diplome)
- dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 6 mjeseci od datuma objave natječaja)
- ispunjen obrazac suglasnosti za korištenje osobnih podataka (obrazac dostupan na web stranici Muzeja http://vucedol.hr/hr/pravo-na-pristup-informacijama/)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja pisanog ugovora dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će se podnositelji istih smatrati kandidatima u postupku.

Sukladno Mjerama aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu, kandidati moraju biti nezaposlene osobe bez staža osiguranja u zvanju za koje su se obrazovali.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Sa kandidatima koji udovoljavaju svim zatraženim formalnim uvjetima Javnog natječaja bit će obavljen razgovor. Poziv na razgovor i raspored termina bit će objavljeni na mrežnim stranicama Muzeja.

Za kandidate koji ne pristupe razgovoru, smatrat će se da su odustali od svoje prijave, te više nemaju status kandidata u postupku.

Odluka o izboru kandidata bit će dostavljena elektroničkom poštom svima koji su pristupili razgovoru, te objavljena na mrežnim stranicama Muzeja.

Prijave se podnose u zatvorenim omotnicama u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja na adresu:

Muzej Vučedolske kulture, Vučedol 252, 32 000 Vukovar, s naznakom „Za Javni natječaj – pripravnik za radno mjesto Restaurator - NE OTVARATI“.

Više informacija možete dobiti putem telefona.

Other

Categories:

Arts and Design

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Arts and Design iznosi 4.783,48 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.