Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Projektni i komunikacijski menadžer (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Split

Application deadline:

 • Sveučilište u Splitu - Sveučilišni odjel za stručne studije

Job description

Sveučilište u Splitu raspisuje natječaj za radno mjesto:

Projektni i komunikacijski menadžer (m/ž) - za financijsko praćenje i upravljanje INTERREG MED ARISTOIL projektom – 1 radno mjesto na nepuno radno vrijeme (10%) na određeno vrijeme.

Uvjeti:
- VSS društvenog, tehničkog, biotehničkog ili prirodoslovnog smjera
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (radno iskustvo na poslovima vođenja projekata financiranih iz sredstava EU)
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- napredna razina računalne pismenosti (tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati)

Prednost će se dati kandidatima koji imaju:
- iskustvo upravljanja projektima istraživanja i razvoja financiranih iz fondova EU i projekata financiranih iz IPA fondova
- iskustvo u izradi i provođenju komunikacijskog plana EU projekata i organizaciji stručnih javnih događaja,konferencija, seminara i sl.
- izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije vezanih uz provedbu EU projekata
- dobre komunikacijske vještine i vještine timskog rada, kreativnost i sposobnost rješavanja problema

Opis glavnih poslova i zadaća:
- upravljanje aktivnostima provedbe ARISTOIL projekta
- podrška koordinatoru projekta u planiranju i provedbi ciljeva i zadataka projekta
- izrađuje plan izvršenja projekta te raspoređuje zaduženja
- kontrolira rezultate rada i izvršavanja projekta
- vodi brigu o poštivanju politika, provođenju procedura i primjeni općih akata
- komunicira s ugovarajućim tijelom vezano za uspješno odvijanje projekta
- pribavlja odobrenja, dokumentira probleme, zastoje i zahtjeve te prati sve izmjene inicijalnih planova provedbe projektnih aktivnosti
- ispravlja nepravilnosti tijekom izvršenja projekta
- upravlja rizicima i osigurava izvršenje projektnih aktivnosti u zadanom vremenskom okviru
- izrađuje izvješće o napretku projekta, među izvješće i završno izvješća te pripadajuće dokumente
- podupire suradnju i dostavu dokumentacije revizorima
- savjetuje o upravljanju projektnim financijama, nadzire izvedbu i rokove u vezi s proračunom projekta
- sudjeluje u poslovima vezanima za pružanje informacija potencijalnim korisnicima vezano za upravljanje LIFE projekata
- sudjeluje u pripremi natječaja/postupka za nabavu
- sudjeluje u pripremi i izradi promotivnih materijala
- organizira informativna događanja u sklopu projekta
- organizira razmjenu iskustava u sklopu projekta u Hrvatskoj i inozemstvu
- izrađuje i provodi komunikacijski akcijski plan projekta
- priprema objave i informacije o Programu i osigurava da su pravila o vidljivosti ispunjena
- vodi bazu podataka o indikatorima projekta

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za prijavu:
- molba s naznakom radnog mjesta za koji se prijavljuje
- motivacijsko pismo
- životopis u Europass formatu
- neovjerenu presliku domovnice, osobne iskaznice i diplome
- dokazi o stručnim uvjetima – stručna sprema, radno iskustvo, poznavanje engleskog jezika
- drugi dokazi o iskustvu i sposobnostima kojima se ostvaruje prednost

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju.

U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Sveučilište u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i zakonskim propisima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.

Kandidati koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi kandidati ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/

Prijave se predaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Kopilica 5/II, 21000 Split ili telefonski.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Other

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  IT, Telecommunications iznosi 6.747,2 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.