Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Računovodstveni referent u uredu za financijsko-računovodstvene poslove (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Osijek

Application deadline:

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Job description

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek raspisuje natječaj za izbor

- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.)

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:
- srednja stručna sprema ekonomskog smjera
- poznavanje rada na računalu
- 1 godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju
- dokaz o državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog
osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja
- popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja

Opis poslova radnog mjesta III. vrste-računovodstveni referent u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek propisan je člankom 13. točkom 3. podtočom 34. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/pravilnici_i_dokumenti/dokumenti_fakultet/Pravilnik_o_ustrojstvu_radnih_mjesta_FDMZ.pdf).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Pristupnikom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.fdmz.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima na natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E, 31 000 Osijek, s naznakom: “prijava na natječaj za računovodstvenog referenta“.

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Prijavom na ovaj natječaj pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek www.fdmz.hr.

Opis poslova: obavlja sve gotovinske uplate i isplate, prima obrađuje i obračunava putne naloge, preuzima gotovinu i polaže gotovinu u FINA-u, izrađuje blagajničke izvještaje, vodi evidenciju o vrijednosnim papirima (mjenice, čekovi), ispostavlja čekove za preuzimanje gotovine sa žiro-računa, ispostavlja uplatnice na polog gotovine na žiro-račun, pohranjuje vrijednosne obrasce uz odgovarajuću evidenciju, dostavlja dokumentaciju na knjiženje, kontrolira obračuna i likvidacija plaća, ostalih osobnih primanja i potrošačkih kredita, obračunava i likvidira plaće, vodi pojedinačnu evidenciju za svakog zaposlenika po obračunatim plaćama mjesečno i zbraja godišnje obračune, obračunava zakonska i druga obvezna davanja iz plaće, izrađuje izvode o novčanim primanjima zaposlenika.

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Economy, Finance and Accounting iznosi 5.854,32 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.