Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Refrent / komunalni redar (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Tkon

Application deadline:

 • OPĆINA TKON

Job description

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/2008., 61/2011., 04/2018., 96/2018 i 112/2019 – u daljnjem tekstu: ZSN) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tkon objavljuje javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon na radno mjesto „Referent - komunalni redar“ - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Riječi i pojmovi u ovom oglasu, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a, kako slijedi:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osoba mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- srednja stručna sprema – IV stupanj stručne spreme, trgovinske, pravne, ekonomske, turističke ili ugostiteljske ili tehničke struke ili gimnazija (gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje)
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
- vozačka dozvola B kategorije
- poznavanje jednog svjetskog jezika

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. ZSN-a.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08., 125/11., 20/12., 138/12. i 69/17.) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/2019) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ukoliko na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata/kinja i provedenog intervjua s istima kandidati/kinje koji su po rang listi ostvarili/e najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati/kinje koji se u svojoj prijavi pozvali/le na to pravo i isto dokazali/le s priloženim dokazima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti slijedeće priloge:
- životopis
- neovjereni preslik svjedožbe
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik domovnice, putovnice ili osobne iskaznice)
- dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ukoliko ima položen državni stručni ispit
- neovjeren preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)
- dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde)
- dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (presliku svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočit će se izvornik ili ovjerena kopija.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Tkon, Mulina 7, 23212 Tkon, s naznakom „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent/ica – komunalni redar u Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon - NE OTVARAJ“.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge tražene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj i njegova/na prijava neće biti razmatrana, te će mu/joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata/kinje, ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

Na oglasnoj ploči Općine Tkon i na web stranici www.tkon.hr biti će naveden opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kinja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru.

Na oglasnoj ploči Općine Tkon i navedenoj web stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima/kinjama koji/e ne budu primljeni/e u službu, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena u prijavi na javni natječaj.

Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izvršiti izbor, te će se u tom slučaju donijeti Odluka o poništenju javnog natječaja.

Na ovaj oglas se možete prijaviti telefonski ili pismenom zamolbom na adresu: Općina Tkon, Mulina 7, 23212 Tkon, s naznakom „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent/ica – komunalni redar u Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon - NE OTVARAJ“.

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Installations, Maintenance and Repairs iznosi 4.435,28 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.