Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Stručni suradnik - knjižničar (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Popovača

Application deadline:

 • Osnovna škola Zorke Sever

Job description

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Radno mjesto stručni suradnik pedagog za rad u Osnovnoj školi Zorke Sever, Kolodvorska ulica 36, 44317 Popovača

- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, mjesto rada OŠ Zorke Sever, Popovača;

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.)

Uvjeti: opći uvjeti sukladno općim propisima o radu; kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14-RUSRH, 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20), te uvjete propisane čl. 29. st. a) Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019, 75/2020).

U prijavi na natječaj (vlastoručno potpisanoj) navodi se adresa, e-mail adresa i kontakt kandidata na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o državljanstvu,
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi / ne starije od dana raspisivanja natječaja,
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13, 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14. i 39/18., 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje - http://os-zorke-sever.skole.hr/upload/os-zorke-sever/images/static3/884/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje_OS_Zorke_Sever[4235].pdf

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Zorke Sever.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Zorke Sever, Kolodvorska ulica 36, 44317 Popovača, s naznakom ''za natječaj'' - za zapošljavanje stručnog suradnika knjižničara.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

Other

Categories:

Administration

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Administration iznosi 4.508,534 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.