Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Čuvar prirode I vrste (nadzornik I. vrste) (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Kaniža Gospićka

Application deadline:

 • Javna ustanova PARK PRIRODE VELEBIT

Job description

Natječaj za radno mjesto:

Čuvar prirode I vrste (nadzornik I. vrste) (m/ž)

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih, humanističkih, društvenih ili interdisciplinarnih područja znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- aktivno znanje jednog stranog jezika
- poznavanje rada na osobnom računalu
- položen vozački ispit B kategorije

Uz prijave je potrebno priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome ili drugi vjerodostojan dokument)
- presliku domovnice
- dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod izdaje na osobno traženje osiguranika na šalterima područnih službi/ureda ili presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
- potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju stranog jezika
- presliku vozačke dozvole
- uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od mjesec dana od podnošenja prijave
uz prijavu na natječaj kandidati mogu priložiti i ostale dokumente za koje smatraju da dokazuju njihovu sposobnost za obavljanje poslova za koji se natječu.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske : https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašena radna mjesta i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti razgovorom (intervju). Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja i razgovora (intervjua) te obavijest o popisu literature potrebne za testiranje bit će objavljena na web-stranici JU Park prirode Velebit (www.pp-velebit.hr) i na oglasnoj ploči JU Park prirode Velebit, najmanje pet dana prije njegovog održavanja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova „Park prirode Velebit“, Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić, s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj – Čuvar prirode I vrste“

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Agriculture, Forestry and Fishery iznosi 4.634,16 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.