Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Viši stručni suradnik za gospodarstvo (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Gospić

Application deadline:

 • LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Job description

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i p.o. pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, raspisuju natječaj za prijam službenika/ca i vježbenika/ce u upravna tijela Ličko-senjske županije:

Viši stručni suradnik za gospodarstvo u izdvojenom mjestu rada Otočac u Upravnom odjelu za gospodarstvo - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Opis posla:
- vodi i rješava prvostupanjski postupak i rješava u složenim upravnim stvarima u posručju povjerenih poslova državne uprave iz područja gospodarstva, uključujući poljoprivredu i šumarstvo
- vodi i rješava drugostupanjske upravne postupke po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima
- vodi obrtni registar te evidenciju odobrenja za obavljanje domaće radinosti i sporednih zanimanja
- vodi i rješava postupak utvrđivanja minimalnih tehničkih uvjeta djelatnosti ugostiteljstva, turizma, trgovine i prometa te utvrđuje uvjete obavljanja ovih i drugih djelatnosti iz područja nadležnosti odsjeka
- vodi propisane očevidnike i druge evidencije te izdaje potvrde i izvode istih...

Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit i
- poznavanje rada na računalu.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova na koje se osoba prima
- hrvatsko državljanstvo
- punoljetnost

Natjecati se mogu i kandidati koji imaju ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene struke, a nemaju položen državni ispit, odnosno stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja ako ima građevinsku ili arhitektonsku struku, uz obvezu da ga polože u propisanom roku od dana prijma u službu.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju («Narodne novine» br. 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te o tome priložiti dokaz, kao i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Ukoliko posebnim zakonom nije propisano koju dokumentaciju treba priložiti uz prijavu, kandidat je dužan priložiti dokaz da je nezaposlen izdan u vrijeme trajanja natječaja i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji («NN» br. 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane odredbama navedenog Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Ličko-senjske županije www.licko-senjska.hr (kliknuti natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Ličko-senjske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

U prijavi na natječaj obvezno je navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu) i naziv radnog mjesta za koje se osoba prijavljuje. Prijava mora obvezno biti vlastoručno potpisana.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti u neovjerenoj preslici:
- dokaz o stručnoj spremi
- životpis
- dokaz o položenom državnom ispitu (za radna mjesta pod rednim brojem od 1. do 5.)
- dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja, ako ima građevinsku ili arhitektonsku struku (za radno mjesto pod rednim brojem 2.)
- dokaz o znanju rada na računalu (presliku certifikata, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja ili potpisana izjava kandidata)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)
- uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca od objave natječaja)
- potvrdu o ukupnom radnom iskustvu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od 1 mjeseca od objave natječaja)
- potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (presliku ugovora o radu ili rješenja) iz kojeg je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke
- vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Osobe koje su podnijele prijavu na natječaj suglasne su da Županija dalje obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije donošenja rješenja o prijmu dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku svu traženu dokumentaciju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koje podnesu nepravodobnu i neurednu prijavu obavijestit će se o tome pisanim putem.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama» na adresu: Ličko-senjska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, Dr. F. Tuđmana 4, Gospić s naznakom «za natječaj».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Economy, Finance and Accounting iznosi 5.854,32 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.