Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Socijalni radnik (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Pula

Application deadline:

 • DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ, PULA - CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA

Job description

Na temelju članka 16. točka 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 61/18, 3/19) ravnateljica Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula - Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola raspisuje natječaj za prijem u radni odnos:

Socijalni radnik (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju najduže do četiri godine, puno radno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci.

Uvjeti natječaja:
- preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike, položen stručni ispit, važeće odobrenje za samostalan rad (licenca), poznavanje rada na računalu, jedna godina radnog iskustva u struci

U dokumentaciji za natječaj kandidati su dužni priložiti :
- vlastoručno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa, broj mobitela ili telefona )
- životopis
- važeću osobnu iskaznicu, vojnu iskaznicu ili putovnicu, a u slučaju da ne posjeduje ni jednu od navedenih isprava - domovnicu
- diplomu/svjedodžbu o završenom školovanju tražene spreme, dokaz o položenom stručnom ispitu i važeće odobrenje za samostalan rad (licencu)
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja)
- potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženo radno iskustvo
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da iste dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili nepotpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Domu za starije osobe Alfredo Štiglić Pula, Krležina 33,52100 Pula da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odluka voditelja obrade.
Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na web stranici doma www.dom-alfredo-stiglic.hr ( Izjava o zaštiti osobnih podataka ) .

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” 33/92 do 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (“Narodne novine” 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale candidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati/kinje primaju u radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, Dom neće dati prednost pri zapošljavanju ukoliko se po provedenom dodatnom testiranju utvrdi da se kandidat/kinja ne preporuča ili da se izrazito ne preporuča.

Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju preporučenom poštom ili se mogu donijeti osobno radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 – 15:00 na adresu: Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula, Krležina 33,52100 Pula s naznakom „Za natječaj - ne otvarati“ i obavezno navesti radno mjesto za koje se prijavljuje .

Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Ispostava Pula, oglasnim pločama Doma i na web stranici Doma dana 06.10.2022. godine.

Rok za podnošenje prijava je do 17.10.2022. godine.

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić ,Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web-stranice Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula (www.dom-alfredo-stiglic.hr, o nama-informacije-zapošljavanje), a sukladno članku 10. st.1. t. 10 Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15).

Other

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Healthcare and Social Work iznosi 6.147,47 kuna (815,91 EUR).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.