Share
Tweet
+1
Share
Pošalji prijatelju

Stručni suradnik na projektu EU (m/ž)

Zagreb

Rok prijave:

 • Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 • Adresa: Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 • Web: http://www.azo.hr

Na temelju čl. 20. Statuta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te čl. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

1. Stručni voditelj – voditelj Službe stručnih poslova, 1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 4 godine

OPIS POSLOVA:

 • vodi, organizira i koordinira rad Službe stručnih poslova,
 • sudjeluje u izradi i provedbi programa rada i razvoja Agencije u dijelu koji se odnosi na stručna pitanja,
 • koordinira inventarizaciju i kartiranje prirode te izradu odgovarajućih baza podataka i praćenje stanja prirode
 • koordinira izradu izvješća o stanju prirode i strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti te izvješća koja proizlaze iz nacionalnih i međunarodnih obveza,
 • vodi izradu stručnih podloga za pokretanje postupka zaštite prirodnih vrijednosti i utvrđivanje ekološki značajnih područja te predlaže mjere zaštite,
 • koordinira izradu planova upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima, te pripremu stručnih podloga za utvrđivanje mjera zaštite prirode u planovima korištenja prirodnih dobara i prostornim planovima,
 • planira, koordinira i nadzire pripremu i provođenje projekata i programa u području zaštite prirode
 • koordinira utvrđivanje ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu na području zaštićenih prirodnih vrijednosti i ekološki značajnim područjima te pripremu stručnih podloga za unošenje stranih vrsta i ponovno unošenje vrsta u prirodu,
 • surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodoslovnog smjera;
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • dokazane sposobnosti za obavljanje stručnih poslova Zavoda,
 • probni rad 6 mjeseci;

2. Rukovoditelj u Odjelu za nabavu i računovodstveno financijske poslove, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice

POSLOVI I ZADACI:

 • odgovoran je za poslovanje i koordinaciju rada Odjela za koje je nadležan;
 • planira poslove u Odjelu, prati izvršenje planiranih poslova, organizira i vodi rad unutar Odjela;
 • surađuje s rukovoditeljima drugih Odjela i Sektora u cilju optimalne efikasnosti rada Agencije;
 • prati nacionalne i međunarodne obveze u području za koji je nadležan;
 • koordinira izradu svih stručnih podloga iz opsega rada Odjela nužnih za rad drugih odjela i sektora;

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, prirodnog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera;
 • iskustvo u vođenju i koordinaciji poslova i projekata iz područja rada Odjela;
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci;
 • zna izraditi financijsko tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno financijsko izvješće i da će ga osobno potpisati
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • poznavanje rada međunarodnih institucija i programa;
 • znanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

3. Stručni referent za opće, pomoćne i tehničke poslove, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice

OPIS POSLOVA:

 • obavlja opće, pomoćne i tehničke poslove vezane uz radne prostore, korištenje imovine, sigurnosne i slične poslove, kao i administrativne poslove

UVJETI:

 • SSS, društvena ili tehnička struka ili druga odgovarajuća struka;
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 2 mjeseca;

PREDNOST:

 • iskustvo rada u administraciji, otprema pošte, urudžbiranje gradiva
 • iskustvo rada u arhivi (vođenje arhive, arhiviranje spisa);

4. Stručni suradnik na projektu EU "Trščaci -vrednovanje usluga slatkovodnih ekosustava"–  1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta sufinanciranog darovnicom Eurostata 2017 kroz modul „Knowledge innovation project on accounting for ecosystems“

OPIS POSLOVA:

 • sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti koje provodi HAOP (odabir područja istraživanja, kartiranje ekosustava,  izrada popisa i procjena usluga ekosustava, organiziranje stručnih skupova i prezentacija, izrada upitnika/ankete i provođenje ispitivanja lokalnog stanovništva, obrada podataka i izrada konačnog izvješća)
 • sudjelovanje u praćenju i evaluaciji rezultata projektnih aktivnosti koje provode vanjski suradnici angažirani na projektu

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biologije (dipl. ing. biologije - ekologija, prof. biologije ili prof. biologije i kemije) odnosno završen diplomski sveučilišni studij biologije (magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar edukacije biologije i kemije);
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 3 mjeseca;

PREDNOST:

 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode
 • iskustvo u sektoru zaštite prirode;
 • iskustvo u radu na području usluga ekosustava
 • poznavanje rada u GISu;

5. Stručni suradnik za IT na projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ –  1 izvršitelj (m/ž),  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.03.0001)

OPIS POSLOVA:

 • sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti vezanih uz nadogradnju, razvoj i održavanje Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP) u dijelu razrade Modula za upravljanje područjima EM

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog, biotehničkog, prirodoslovnog ili društvenog smjera;
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • znanje i iskustvo projektnog vođenja na projektima izrade programskih rješenja i baza podataka;
 • znanje u naprednom korištenju i administraciji Windows operativnih sustava i Microsoft Office programa;
 • dobro poznavanje rada s bazama podataka
 • poznavanje GIS programskih i razvojnih alata

6. Stručni savjetnik za računovodstvene poslove na projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ –  1 izvršitelj (m/ž),  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do završetka trajanja projekta financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.2.03.0001)

OPIS POSLOVA:

 • sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti vezanih uz izradu prijedloga proračuna projekta, obavljanje računovodstvenih poslova, prikupljanje podataka, zahtjeva i druge dokumentacije, praćenje i analiza ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda projekta, praćenje propisa iz proračunskog računovodstva i financija te kontrola namjenskog trošenja proračunskih sredstava projekta, upozoravanje na odstupanja, rad na planiranju i provođenju projekta;

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij humanističkog smjera;
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • poznavanje funkcioniranja financija vezano za proračun;
 • iskustvo u financijama i/ili na računovodstvenim poslovima;
 • iskustvo vođenja financija u projektima/programima EU;

7. Savjetnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme do završetka projekta, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Copernicus Local Land monitoring services: NRCs LC (National Reference Centres for Land Cover) Copernicus supporting activities for the period 2017-2021'' (šifra ugovora EEA/IDM/R0/16/009/Croatia), sklopljenog 4. rujna 2017. godine s Europskom agencijom za okoliš (EEA)

OPIS POSLOVA:

 • Sudjeluje na radionicama i školovanju za potrebe projekta
 • Sudjeluje u komunikaciji s dionicima projekta (izvođačem i EEA)
 • Sudjeluje u testiranju rezultata projekta
 • Predlaže poboljšanja procesa i rezultata projekta,
 • Sudjeluje u kreiranju i održavanju baze znanja.

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodnih ili biotehničkih znanosti;
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;
 • dobro poznavanje GIS programskih i razvojnih alata;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • probni rad 6 mjeseci;

PREDNOST:

 • radno iskustvo na projektima u području zaštite prirode;
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode
 • rad na projektima vezanim uz kartiranje i identifikaciju kopnenih staništa/zemljišnog pokrova
 • rad na projektima vezanim uz uporabu podloga daljinskih istraživanja u identifikaciji staništa/pokrova
 • znanje u naprednom korištenju Windows operativnih sustava i Microsoft Office programa

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte), te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • preslika osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome/potvrde o završenom studiju; strane svjedodžbe/diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i dr.),
 • dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da kandidat posjeduje znanje engleskog jezika i sl.),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • preslika certifikata o znanju GIS-a, ili potvrde o znanju GIS-a, ili preslika indeksa o položenom kolegiju za radno mjesto u kojim je znanje GIS navedeno kao uvjet.

U slučaju prijave na više radnih mjesta, prijava i popratna natječajna dokumentacija se podnosi za svako radno mjesto zasebno.

Ukoliko se dostavljaju dokumenti na stranom jeziku, isti moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača.

Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata, ili dostavljanje u obliku koji nije u skladu s uvjetima natječaja, rezultirat će isključenjem kandidata.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni pisanim putem, e-mailom ili telefonski o danu i terminu održavanja testiranja na koji su obvezni pristupiti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Popis literature za testiranje biti će objavljen na stranici Agencije (www.haop.hr).

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje će se provoditi ovisno o broju pristiglih a valjanih prijava, u pisanom i/ili usmenom obliku (pisana/usmena provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Agencija zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Prijave s popratnom natječajnom dokumentacijom podnose se neposredno ili preporučeno poštom na adresu Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto (navesti broj radnog mjesta i naziv radnog mjesta)“, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Pošalji prijatelju Isprintaj

Prosječna plaća u kategoriji
Farmaceutika i biotehnologija iznosi 8.358,08 kuna.

Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

Kreni

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati ovdje