Share
Tweet
+1
Share
Pošalji prijatelju

Viši stručni suradnik u Odjelu za informacijsko upravljanje i podršku informacijskim sustavima (m/ž)

Zagreb

Rok prijave:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba
raspisuje
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

u Središnjoj službi, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb, na radnim mjestima:

1) viši stručni suradnik specijalist za informatiku u Odjelu za informacijsko upravljanje i podršku informacijskim sustavima (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehničke ili informatičke struke ili druge struke
 • pet godina radnog iskustva u struci– pod radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo na informatičkim poslovima sa stupnjem stručne spreme koji se traži u ovom natječaju.

Od kandidata se traži iskustvo u vođenju informatičkih projekata i timova.

2) viši stručni suradnik u Odjelu za informacijsko upravljanje i podršku informacijskim sustavima (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehničke ili informatičke struke ili druge struke
 • tri godine radnog iskustva u struci – pod radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo na informatičkim poslovima sa stupnjem stručne spreme koji se traži u ovom natječaju.

Od kandidata se traži napredno programiranje u programskom jeziku Java ili u .NET-u.

3) informatički savjetnik u Odjelu za informacijsko upravljanje i podršku informacijskim sustavima (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehničke ili informatičke struke ili druge struke
 • tri godine radnog iskustva u struci – pod radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo na informatičkim poslovima sa stupnjem stručne spreme koji se traži u ovom natječaju.

Od kandidata se traži napredno programiranje u programskom jeziku Java ili u .NET-u.

4) viši projektant informacijskog sustava u Odjelu za informacijsko komunikacijske sustave (m./ž.), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehničke ili informatičke struke ili druge struke
 • četiri godine radnog iskustva u struci – pod radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo na informatičkim poslovima sa stupnjem stručne spreme koji se traži u ovom natječaju.

Od kandidata se traži poznavanje Windows Server 2008/2012/2016, dobro poznavanje operativnih
sustava Windows 7 i Windows 10, poznavanje MS SharePoint Servera, samostalnost u obavljanju poslova, visoka razina odgovornosti, praćenje razvoja i primjena novih tehnoloških rješenja, timski rad i komunikativnost.

5) viši informatički savjetnik u Odjelu za informacijsko komunikacijske sustave (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehničke ili informatičke struke ili druge struke
 • četiri godine radnog iskustva u struci - pod radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo na informatičkim poslovima sa stupnjem stručne spreme koji se traži u ovom natječaju.

Od kandidata se traži poznavanje mrežnih i sigurnosnih tehnologija (routing, switching, upravljanje pristupom računalnoj mreži, filtriranje prometa, kriptiranje prometa), iskustvo rada s alatima za nadzor i upravljanje mrežnom i komunikacijskom opremom, poznavanje servisa DHCP, DNS, AD; samostalnost u obavljanju poslova, visoka razina odgovornosti, praćenje razvoja i primjena novih tehnoloških rješenja, timski rad i komunikativnost.

6) viši stručni suradnik u Odjelu za informacijsko komunikacijske sustave (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehničke ili informatičke struke ili druge struke
 • tri godine radnog iskustva u struci – pod radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo na informatičkim poslovima sa stupnjem stručne spreme koji se traži u ovom natječaju.

Od kandidata se traži poznavanje Windows Server 2008/2012/2016, dobro poznavanje operativnih sustava Windows 7 i Windows 10, poznavanje MS SharePoint Servera, samostalnost u obavljanju poslova, visoka razina odgovornosti, praćenje razvoja i primjena novih tehnoloških rješenja, timski rad i komunikativnost.

7) informatički savjetnik u Odjelu za informacijsko komunikacijske sustave (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehničke ili informatičke struke ili druge struke
 • tri godine radnog iskustva u struci – pod radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo na informatičkim poslovima sa stupnjem stručne spreme koji se traži u ovom natječaju.

Od kandidata se traži poznavanje Windows Server 2008/2012/2016, mrežnih tehnologija, dobro poznavanje operativnih sustava Windows 7 i Windows 10, vještina upravljanja sistemskom okolinom, samostalnost u obavljanju poslova, visoka razina odgovornosti, praćenje razvoja i primjena novih tehnoloških rješenja, timski rad i komunikativnost.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, a u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, a u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i po mogućnosti e-mail adresu) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta u Središnjoj službi, dostavljaju jednu prijavu s traženim prilozima uz naznaku radnih mjesta na koja se prijavljuju.

Uz prijavu na natječaj kandidat treba priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome), a kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem, odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno
 • dokaz o radnom iskustvu u struci s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i strukom (potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat radio ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili drugi dokaz iz kojeg su vidljivi poslovi na kojima je kandidat radio). Napomena: iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima, odnosno s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i struke koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-Radna knjižica)
 • uvjerenje, odnosno potvrdu o nepokretanju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci).

Dokazi o ispunjenju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se Zavodu u izvorniku.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom natječaju dostavljaju se na adresu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Središnje službe, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o tome joj se dostavlja pisana obavijest.

Za sva radna mjesta obavit će se testiranje znanja i razgovor – intervju.

Za radna mjesta navedena pod 1), 2), 3), 4), 5), 6) i 7) testiranje se sastoji od pisane provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te znanja iz područja informatike.

Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske temelje se na Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda RH).

Pitanja kojima se testira znanje iz područja informatike:

 • Osnove informatičke pismenosti
 • Sistemska administracija – napredno
  • Računalne mreže
  • Operacijski sustavi
  • Baze podataka
 • Informacijska sigurnost.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije održavanja testiranja na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - www.mirovinsko.hr.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba

Prijavi se na oglas
Na ovaj oglas se možete prijaviti pismenim putem.
A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb
Pošalji prijatelju Isprintaj

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Državna služba i neprofitne organizacije iznosi 5.667,42 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više. Uvjete korištenja možete pročitati ovdje.