Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Viši stručni referent - informator u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m/ž)

Zagreb

Rok prijave:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba

raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa u


PODRUČNOJ SLUŽBI U ZAGREBU
Tvrtkova 5, 10000 Zagreb

viši stručni referent - informator (red.br.sist. 97) u Odsjeku za uredsko poslovanje i pisarnici (m/ž), dva izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u smjenama,

a) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od tri mjeseca

Uvjet:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvene struke u trajanju od najmanje 3 godine (osobe koje su stekle višu stručnu spremu prema prijašnjim propisima, odnosno čije je školovanje trajalo manje od tri godine ispunjavaju objavljene stručne uvjete ako je njihov stručni naziv izjednačen sa stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus), odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea))
 • devet mjeseci radnog iskustva u struci sa stupnjem stručne spreme koji se traži u ovom natječaju

ili

b) uz ugovaranje probnog rada u trajanju od dva mjeseca

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke ili gimnazija
 • šest godina radnog iskustva u struci sa stupnjem stručne spreme koji se traži u ovom natječaju

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21) a u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) a u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti: osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i po mogućnosti e-mail adresu)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili drugi dokaz)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, odnosno svjedodžbe o državnoj maturi/završnom radu). Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji, odnosno rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, uz pojašnjenje iz kojega se vidi o kojem je stupnju i razini obrazovanja riječ te s kojim stupnjem, odnosno razinom obrazovanja je u Republici Hrvatskoj izjednačeno.
 • osobe koje su stekle višu stručnu spremu prema prijašnjim propisima, odnosno čije je školovanje trajalo manje od tri godine trebaju dostaviti potvrdu o izjednačavanju sa stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus), odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea)
 • dokaz o radnom iskustvu u struci s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i strukom (potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat radio ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili drugi dokaz iz kojeg su vidljivi poslovi na kojima je kandidat radio). Napomena: iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima, odnosno s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i struke koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-Radna knjižica)
 • uvjerenje, odnosno potvrdu o nepokretanju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci).

Dokazi o ispunjenju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u izvorniku.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom natječaju podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb, s naznakom: „Prijava na javni natječaj“.

Za navedeno radno mjesto obavit će se pisana provjera znanja – testiranje, psihološko testiranje (psihološka procjena) i razgovor – intervju.

Testiranje se sastoji od pisane provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, mirovinskog osiguranja i uredskog poslovanja.

Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske temelje se na Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda RH).

Pitanja kojima se testira poznavanje mirovinskog osiguranja temelje se na Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19 i 84/21) i to odredbe članka 1., 3., 8., 24., 25., 33. do 36., 45., 56., 57., 61, 65., 79., 81., 86., 91., 95., 105., 116., 117., 122. i 141.

Pitanja kojima se testira poznavanje uredskog poslovanja temelje se na Uredbi o uredskom poslovanju (Narodne novine, broj 75/21).

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije održavanja testiranja na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - www.mirovinsko.hr.

Ishod natječajnog postupka, u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15), objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - www.mirovinsko.hr.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Središnja služba

Na ovaj oglas se možete prijaviti pismenim putem.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb
Spremi oglas Pošalji prijatelju Isprintaj

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Državna služba i neprofitne organizacije iznosi 5.667,42 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.