Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Viši stručni savjetnik u Službi za pravne poslove i sudske sporove (m/ž)

Zagreb

Rok prijave:

 • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
 • Adresa: Ul. grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA
AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 269d
Telefon: 60 02 700, Telefax: 60 02 851

Na temelju članka 14. točke 12. i članka 29. točke 5. Statuta Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od dana 15. listopada 2009. godine i 27. prosinca 2012. godine i članka 4. stavka 1. Pravilnika o radu od dana 06. studenog 2014. godine, 05. lipnja 2017. godine i 19. listopada 2017. godine, članka 5. Pravilnika o provedbi postupka zapošljavanja od 02. lipnja 2021. godine i 22. siječnja 2022. godine te na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 119-02/22-01/2, URBROJ: 525-04/40-22-11 od dana 05. svibnja 2022. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:

1. SEKTOR PRAVNIH POSLOVA
1.1. Služba za pravne poslove i sudske sporove

1.1.1. viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, mjesto rada: Zagreb, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti za rad:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Prijava na javni natječaj obvezno se podnosi na obrascu "Prijava na javni natječaj Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju" koji se nalazi na web-stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, www.apprrr.hr.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresa elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Kandidati podnose prijavu s dokazima u jednom primjerku.

Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu isključuju se iz natječajnog postupka.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • obrazac prijave
 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji odnosno rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno.

 • potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (ne starije od 3 mjeseca). Neće se priznati dostava potvrde o stažu i plaći s obzirom na to da ista ne sadrži potrebne podatke.
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove, ili preslika ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslika rješenja o prijmu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove)

Radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u javnoj službi ili izvan javne službe na poslovima odgovarajuće struke i stupnja obrazovanja, uključujući i vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u odgovarajućoj struci i stupnju obrazovanja.

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u izvorniku ili neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja te ukoliko ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava u ostavljenom roku smatra se da je odustao od zapošljavanja.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete javnog natječaja dužni su pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i isprave navedene u javnom natječaju.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo onaj kandidat koji je podnio pravovremenu i potpunu prijavu i koji ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili putem pošte, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme«.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom Odluke o izboru i prijmu radnika u radni odnos na web stranici Agencije za plaćanja www.apprrr.hr.

Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Agencije za plaćanja.

KLASA: 110-01/22-02/0042
URBROJ: 343-0601/01-22-001

Zagreb, 21. lipnja 2022. godine.

 
Započni prijavu
Spremi oglas Pošalji prijatelju Isprintaj

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Državna služba i neprofitne organizacije iznosi 5.667,42 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.