Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Viši unutarnji revizor (m/ž)

Zagreb

Rok prijave:

 • Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Opis posla

Temeljem članka 160. stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine”, broj 155/23) te članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), a uz prethodno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, KLASA: 112-01/24-01/399, URBROJ: 514-08-01-02/01-24-02 od 26. travnja 2024. godine, Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

URED VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1. Viši/a unutarnji/a revizor/ica – 2 (dva/ije) izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Uvjeti

Potrebni stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili druge društvene struke
- najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru
- položen državni ispit II. razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 52. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.

U odgovarajuće radno iskustvo, sukladno članku 53. stavku 2. Zakona o državnim službenicima, uračunava se i vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa te vrijeme obavljanja poslova na temelju članka 5. citiranog Zakona (povjeravanje poslova državnog tijela na temelju ugovora o djelu).

Na Javni natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe obaju spolova.

Obvezni probni rad traje 3 (tri) mjeseca, sukladno članku 78. stavku 1. Zakona o državnim službenicima.

Na Javni natječaj za radno mjesto mogu se prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 99. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji/e nemaju stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, uz uvjet da navedeno ovlaštenje steknu u propisanom roku koji će se utvrditi rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

Komisiju za provedbu Javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje čelnik Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na Javni natječaj, koji/e ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Sadržaj i način testiranja, određen je sukladno članku 12. Uredbe o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

Na temelju rezultata testiranja i provedenog razgovora (intervjua), Komisija će predložiti čelniku Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, kandidata/kinju za prijam na radno mjesto iz Javnog natječaja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (https://vlada.gov.hr/o-vladi/kako-funkcionira-vlada/uredi-vlade/ured-za-unutarnju-reviziju/32001) te na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/), istovremeno s objavom Javnog natječaja.

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja bit će objavljena na web-stranici Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (https://vlada.gov.hr/o-vladi/kako-funkcionira-vlada/uredi-vlade/ured-za-unutarnju-reviziju/32001), najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na Javni natječaj, o čemu mu/joj se, u pravilu putem elektroničke pošte, dostavlja pisana obavijest.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na Javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom/kinjom.

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužan/na se u prijavi na Javni natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) i članka 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine", broj 84/21) te članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/na se u prijavi na Javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine", broj 84/21), uz prijavu na Javni natječaj dužan/na je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", 33/92, 57/92, 77/92, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan/na je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba sa invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na Javni natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na Javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
1. životopis
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice)
4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, kumulativno pod a) i b)
a) presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) preslik potvrde o radnom iskustvu na poslovima radnog mjesta za koje kandidat/kinja podnosi prijavu (npr. potvrda poslodavca sa naznačenim poslovima i periodom rada, preslik ugovora o radu, preslik rješenja o rasporedu, preslik ugovora o djelu)
Napomena: iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje;
5. preslik svjedodžbe ili potvrde o položenom državnom ispitu (ako je kandidat/kinja položio/la državni ispit)
6. dokaz o stečenom stručnom ovlaštenju ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru (ako ga je kandidat/kinja stekao/la)
7. dokaz o znanju engleskog jezika

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog natječaja u "Narodnim novinama".
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, Trg bana Josipa Jelačića 15/II, Zagreb (s naznakom "za javni natječaj – za prijam u državnu službu – za radno mjesto viši unutarnji revizor").

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju.

O rezultatima javnog natječaja, kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpu.gov.hr/) i na web-stranici Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (https://vlada.gov.hr/o-vladi/kako-funkcionira-vlada/uredi-vlade/ured-za-unutarnju-reviziju/32001).

Dostava rješenja kandidatu/kinji smatra se obavljenom istekom 8. (osmog) dana od dana javne objave istog na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Ako se na Javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni/e kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, čelnik Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju će obustaviti postupak po ovom Javnom natječaju.

Stručna sprema:

Visoka stručna sprema, Magistar struke

Potrebne godine iskustva:

4

Jezici:

Engleski (razina govora - napredno, razina pisma - napredno)

Što nudimo

Vrsta zaposlenja:

Stalni radni odnos

Na ovaj oglas se možete prijaviti osobnim dolaskom ili pisanim putem.
Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, Trg bana Josipa Jelačića 15/II, 10000 Zagreb
Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, Trg bana Josipa Jelačića 15/II, 10000 Zagreb, s naznakom "za javni natječaj – za prijam u državnu službu – za radno mjesto viši unutarnji revizor"
Spremi oglas Pošalji prijatelju Isprintaj

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Državna služba i neprofitne organizacije iznosi 914,73 EUR (6.865,70 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.