Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Učitelj informatike (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Kokorići

Rok prijave:

 • OSNOVNA ŠKOLA ˝VRGORAC˝ VRGORAC

Opis posla

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 13. Pravilnika o radu, ravnatelj Osnovne škole VRGORAC, Vrgorac, raspisuje natječaj za radno mjesto

Učitelj informatike (m/ž) - 1 izvršitelj, na neodređeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105., stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.; u daljnjem tekstu: Zakon) te iz članka 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/19. i 75/20.)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole VRGORAC, Vrgorac, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (kopija osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
- dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju)
- dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)
- ostalu dokumentaciju kojom dokazuju prava na koja se pozivaju

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike ili preslike ovjerene od strane javnog bilježnika traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: OSNOVNA ŠKOLA VRGORAC, Matice hrvatske 9, s naznakom: „Natječaj za učitelja/icu informatike“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Sukladno članku 13., stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera znanja i sposobnosti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, koji je dostupan na mrežnim stranicama škole, poveznica: http://os-vrgorac.skole.hr/pravilnici

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, način procjene kandidata te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata biti će objavljeni na web stranici škole, poveznica: http://os-vrgorac.skole.hr/natje_aji

Poziv kandidatima na procjenu Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će na mrežnoj stranici škole i uputiti elektronskom poštom kandidatima, te ukoliko se ne pojave na procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Natječaj će se objaviti s danom 23.11.2022. god na web stranicama i oglasnim pločama Hzz-a, te mrežnim stranicama škole, poveznica: http://os-vrgorac.skole.hr/natje_aji, a krajnji rok prijave je 01.12.2022. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica škole, iznimno ako se na natječaj javi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi VRGORAC da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.).                                                                                                            

Pisana zamolba: Matice hrvatske 9, 21276 Vrgorac.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Obrazovanje i znanost iznosi 887,26 EUR (6.685,05 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.