Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Učitelj matematike (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Zadar

Rok prijave:

 • OSNOVNA ŠKOLA ŠIME BUDINIĆA - ZADAR

Opis posla

Na temelju članka 107. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14.,7/17.,68/18, 98/19, i 64/20) i temeljem članka 5. i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šime Budinića Zadar ravnateljica Osnovne škole Šime Budinića, raspisuje natječaj za radno mjesto:
 
Učitelj matematike (m/ž) - jedan izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme do povratka djelatnice s roditeljskog dopusta.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Za prijem u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) i člankom 105.stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713.,152/14.,7/17., 68/18, 98/19, i 64/20) i to:

1. Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,

2.Da je završila:
a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

b) studijski program odgovarajuće vrste na razini sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste, te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a ( u daljnjem tekstu:pedagoške kompetencije ), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)ovog stavka,

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Šime Budinića Zadar te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
1. životopis,
2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
3. dokaz o državljanstvu,
4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja ne starijom od 90 dana,
5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
6.Kako kandidat za navedeno radno mjesto sukladno Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šime Budinića Zadar može ostvariti i dodatne bodove a kako bi dokazao iste potrebno je dostaviti navedene dokaze i to:
- za ostvareno napredovanje u struci: savjetnik 3 boda, mentor 2 boda,
- za osobne kompetencije stečene na edukacijama, konferencijama, kongresima i savjetovanjima iz područja odgoja i obrazovanja i to najmanje 5 potvrda: 1 bod,odnosno kandidat za navedeno može steći maksimalno 1 bod,
- za sudjelovanje u školskim projektima i projektima fondova Europske unije: najmanje 3 potvrde: 1 bod,odnosno kandidat za navedeno može steći maksimalno 1 bod,
- za ostvaren uspjeh tijekom studija: za rektorovu ili drugu vrijednu nagradu: 1 bod, odnosno kandidat za navedeno može steći maksimalno 1 bod.

Svi navedeni dodatni bodovi se ostvaruju zasebno te sudjeluju u ukupnom zbroju bodova.

Ukoliko kandidat u natječajnoj prijavi ne dostavi navedene dokaze neće ostvariti bodove.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu:

Osnovna škola Šime Budinića Zadar

Put Šimunova 4

23 000 Zadar (natječaj za učitelj/ica Glazbene kulture)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Sukladno članku 13.stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine br. 82/08. i 69/17.)na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe. 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se usmena provjera znanja putem razgovora (intervjua).

Kandidati će biti vrednovani u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šime Budinića Zadar koji je dostupan na web stranici škole pod rubrikom „ZAPOŠLJAVANJE“.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, u nastavku teksta : Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole Šime Budinića Zadar.

Povjerenstvo , nakon utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj, kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune poziva na testiranje.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti usmenim putem i psihološkoj provjeri. Ako kandidat ne pristupi navedenim testiranjima, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Sadržaj i način testiranja , te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje , bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Šime Budinića Zadar, www.os-sbudinica-zd.skole.hr; 

u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA“ istovremeno s objavom natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na mrežnoj stranici Osnovne škole Šime Budinića Zadar, www.os-sbudinica-zd.skole.hr; u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „POZIV KANDIDATA NA TESTIRANJE“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Šime Budinića Zadar, www.os-sbudinica-zd.skole.hr; u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA“ u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Natječaj je objavljen dana 1.12.2022.godine , na mrežnoj stranici Osnovne škole Šime Budinića Zadar, www.os-sbudinica-zd.skole.hr; u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „NATJEČAJI“, i na oglasnoj ploči Osnovne škole Šime Budinića Zadar, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Šime Budinića Zadar da može prikupljati i obrađivati podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka(Narodne novine br. 42/18.).

Ostale informacije

Kategorije:

Obrazovanje i znanost

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Obrazovanje i znanost iznosi 887,26 EUR (6.685,05 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.