Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Učitelj prirode (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Cres

Rok prijave:

 • OSNOVNA ŠKOLA FRANE PETRIĆA

Opis posla

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 24. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018.) članka 7. Pravilnika o radu te članaka 5. i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frane Petrića u daljnjem tekstu ravnatelj Škole objavljuje natječaj za radno mjesto:

Učitelj prirode (m/ž) na neodređeno (14 sati tjedno) radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica.

Opis posla: izvođenje razredne nastave.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, potrebno je ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa - prema članku 105. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u Osnovnoj školi (NN 6/19) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine br.47/96, 56/01), za radna mjesta pod točkom 6.,7.,8., prema Zakonu o umjetničkom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti obvezne dokumente:
- životopis
- diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.).

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici te ih Škola ne vraća kandidatima koji su se prijavili na natječaj, a izabrani kandidat obvezan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj: 121/17., 98/19.,84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj: 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.84/21) dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br.121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema podredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frane Petrića. Najmanje pet (5) dana prije održavanja vrednovanja na mrežnoj stranici škole http://os-cres@-fpetrica-cres.skole.hr/ objavit će se vrijeme održavanja testiranja. Svaki kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Frane Petrića Cres.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Frane Petrića Cres, Šetalište 20. travnja 56, 51557 Cres osobno ili putem pošte s naznakom ”za natječaj - uz obaveznu naznaku za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje!”.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni po izvršenom izboru pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos.

Zaprimljenu dokumentaciju kandidati nakon završetka natječaja mogu osobno preuzeti na adresi škole.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Škole i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana 05. prosinca 2022.godine.

Ostale informacije

Kategorije:

Obrazovanje i znanost

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Obrazovanje i znanost iznosi 887,26 EUR (6.685,05 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.