Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Strukovni učitelj predmeta vježbe iz frizerstva i praktična nastava (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Garešnica

Rok prijave:

 • SREDNJA ŠKOLA "AUGUST ŠENOA"

Opis posla

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 , 68/18, 98/19, 64/20 i 115/22) Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica, Kolodvorska 6, raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta:

Strukovni učitelj predmeta vježbe iz frizerstva i praktična nastava (m/ž) – 1 izvršitelj/ica - neodređeno, puno radno vrijeme.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, u skladu s općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu s člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 37. stavaka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18 i 69/22), članka 39. rbr. 13. i članka 40. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ 1/96 i 80/99).

Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:
- vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (koja obavezno mora sadržavati osobne podatke kandidata i to osobno ime i prezime, adresa stanovanja te kontakt podatke: broj telefona ili/i mobitela te e-mail adresu),
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (razina obrazovanja: majstor frizer, neovjerena preslika)
- dokaz o potrebnom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju (neovjerena preslika)
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
- zavoda za mirovinsko osiguranja (preslika,ne starija od 7 dana od dana objave natječaja)
- dokaz o radnom iskustvu od najmanje pet godine rada u struci (potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je radnik obavljao)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdano za vrijeme trajanja natječaja)

Kandidati u prijavi na natječaj dužni su navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu postupka vrednovanja kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Srednje škole „August Šenoa“ Garešnica i na oglasnoj ploči Srednje škole „August Šenoa“ Garešnica, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo na način da uz prijavu na natječaj prilože sve dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843 ili popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo na način da uz prijavu na natječaj prilože sve dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja sa popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843 ili popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati čije su prijave na natječaj pravodobne, potpune i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti kroz postupke testiranja i/ili razgovora na adresu odnosno e-mail adresu, prema podacima navedenim u prijavi na natječaj.

Mjesto, vrijeme i način održavanja provjere znanja i sposobnosti kao i područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata radi provjere znanja i sposobnosti bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole www.ss-asenoa.hr u rubrici „Natječaji“ najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se osobno, poštom ili putem e-maila u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja, s naznakom „ZA NATJEČAJ-VJEŽBE I PN U PROGRAMU FRIZERA“ na adresu:

Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica, Kolodvorska 6, 43280 Garešnica, odnosno e-mail adresu: ssasenoa@ss-asenoa.hr

Natječaj je objavljen 25. rujna 2023. godine na mrežnoj stranici Srednje škole „August Šenoa“ Garešnica www.ss-asenoa.hr u rubrici „Natječaji“ i na oglasnoj ploči Srednje škole „August Šenoa“ Garešnica, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 3. listopada 2023. godine.

Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće se razmatrati, a natječajna dokumentacija se ne vraća.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem Obavijesti o izboru kandidata na mrežnoj stranice Srednje škole „August Šenoa“ Garešnica: www.ss-asenoa.hr u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, odnosno donošenja odluke o ne zasnivanju radnog odnosa.

Osobni dolazak: Srednja škola "August Šenoa" Garešnica, Kolodvorska 6, Garešnica.

Pisana zamolba: Srednja škola "August Šenoa" Garešnica, Kolodvorska 6, 43280 Garešnica.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Obrazovanje i znanost iznosi 887,26 EUR (6.685,05 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.