Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Izvanredni profesor znanstvenog polja poljoprivreda (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Osijek

Rok prijave:

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Opis posla

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek raspisuje natječaj za izbor i prijam

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Centralnom laboratoriju za animalnu proizvodnji i biotehnologiju.

Pristupnici natječaju pod točkom 1. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH, 60/15. - Odluka USRH i 131/17.) i uvjete propisane člancima 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člancima 115. i 116. Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek – pročišćeni tekst i člancima 3., 4., 5., i 6. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17.) te člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji su objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek http://www.fazos.unios.hr/hr/o-fakultetu/dokumenti/

Pristupnici natječaju pod točkom 1. prijavljuju se na obrascu 2 – koji se nalazi na http://www.fazos.unios.hr/hr/o-fakultetu/dokumenti/na-razini-sveucilista/obrasci-izbor-u-zvanja/ a uz prijavu su obvezni priložiti: životopis, presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja, presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku), popis radova i radove, dokaz o indeksiranosti i citiranosti objavljenih radova.

Uz prijavu na natječaj pod točkom 1. potrebno je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17.).

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne kvalifikacije.

Svi pristupnici natječaja pod točkom 1. bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Pristupnikom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici natječaju pod točkama 1. prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju u pisanom obliku u dva primjerka, i na CD-u u pdf. formatu, u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

Prijavom na ovaj natječaj pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Svi pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja koji je objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici http://www.fazos.unios.hr/hr/o-fakultetu/natjecaji/ Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Prijave se podnose na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, P.P. 719, 31000 Osijek s naznakom "prijava na natječaj".

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Obrazovanje i znanost iznosi 5.262,05 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.