Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Administrativni referent - državnoodvjetnički zapisničar (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Pazin

Rok prijave:

 • OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PAZINU

Opis posla

Na temelju članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), po prethodno pribavljenom odobrenju Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/19-04/100378, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-19-02, od 16. listopada 2019., Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu raspisuje

Oglas

za prijam u državnu službu u Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu, na radno mjesto administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar - 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme radi zamjene službenice za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta, do njezina povratka na rad.

Uvjeti za prijam u državnu službu:
- srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske ili grafičke struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu,
- sposobnost prijepisa 1 - B kategorije.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Na oglas mogu se prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, te po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Podnošenjem prijave na natječaj, podnositelja/ice prijave suglasan/na je s načinom prikupljanja i obrade osobnih podataka.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju (preslik svjedodžbe, uvjerenja i sl.),
- dokaz o radnom iskustvu, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
- preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položila,
- dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat/kinja na njega poziva.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr), a prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu, Narodnog doma 2b, Pazin, s naznakom: "Oglas za prijem državnoodvjetničkog zapisničara – na određeno vrijeme“.

Smatra se da je prijava podnesena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u pravosudno tijelo kojem je trebala biti predana. Ako je prijava upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje pravosudnom tijelu kojem je upućena.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas o čemu joj se dostavlja pisana obavijest, u pravilu elektroničkom poštom.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na oglas dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja; https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14), uz prijavu na oglas dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi čl. 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), uz prijavu na oglas dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o pripadnosti nacionalnoj manjini.

Komisiju za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje općinska državna odvjetnica. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, te ih upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja), testiranja poznavanja rada na računalu i razgovora komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Za najboljeg kandidata državno odvjetništvo će nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnijeti zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere. Na temelju izvješća o rezultatu sigurnosne provjere nadležne sigurnosno-obavještajne agencije, državno odvjetništvo kao podnositelj zahtjeva donosi konačnu ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka. Sigurnosna provjera provodi se sukladno zakonu kojim se uređuje provođenje sigurnosnih provjera.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, te sadržaj i način testiranja, kao i pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, istovremeno s objavom ovog oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju, te u drugim slučajevima iz članka 50. b. stavka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, općinska državna odvjetnica će obustaviti provedbu postupka po ovom oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Administrativna zanimanja iznosi 4.508,534 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.