Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Viši stručni suradnik za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova EU (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Ploče

Rok prijave:

 • GRAD PLOČE

Opis posla

Na temelju članaka 28. i 29., a vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 - u nastavku teksta: ZSN), a sukladno Odluci o dodjeli sredstava u okviru mjere 1.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“ za razdoblje 2017.-2020., Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva o financiranju projekta „Ribarsko - znanstvena mreža Grada Ploča“, KLASA: 324-01/20-01/1244, URBROJ: 525-13/1269-20-2, od 05. lipnja 2020. godine, pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča, raspisuje oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova u sklopu projekta „Ribarsko - znanstvena mreža Grada Ploča“ u Grad Ploče, Upravni odjel za gospodarski razvoj Grada Ploča, na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije (3 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, radi obavljanja poslova u sklopu projekta „Ribarsko - znanstvena mreža Grada Ploča“ za vrijeme trajanja projekta.

Izrazi koji se koriste u ovom Oglasu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

-magistar/magistra ili stručni specijalist / specijalistica društvene, tehničke ili ekonomske struke ili visoka stručna sprema društvene, tehničke ili ekonomske struke
-najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-položen državni stručni ispit
-poznavanje rada na računalu

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.

Natjecati se mogu i kandidati koji imaju potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Prijavu na Oglas mogu podnijeti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

U prijavi na Oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životpis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (stručna sprema) i stručnom znanju (diploma)
- dokaz o radnom iskustvu na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine - potrebno je dostaviti dokumente navedene pod točkama a) i b):
a) elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji između ostalog sadrže podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava)
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje 1 (jedne) godine, a koje je evidentirano i u elektroničkom zapisu ili potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba ili uvjerenje), ako ga je kandidat položio
- dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz Oglasa mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a po obavijesti o izboru, prije donošenja rješenja o prijmu u službu, izabrani kandidat će dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u službu.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka za podnošenje prijava na Oglas.

Podnošenjem prijave na Oglas smatra se da je kandidat suglasan da se podaci iz dokumentacije obrađuju i koriste isključivo u svrhu provedbe Oglasa te da se isti objavljuju na službenoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Ploča.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Oglasa, te dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ukoliko na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju kandidati koji su se u svojoj prijavi pozvali na to pravo i isto dokazali s dokazima.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Oglasni postupak obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i područje testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavljeni su na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča (www.ploce.hr) i oglasnoj ploči Grada Ploča (Trg kralja Tomislava 23).

Na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča (www.ploce.hr) i oglasnoj ploči Grada Ploča (Trg kralja Tomislava 23) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.

Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Ispostava Ploče, neposredno ili poštom na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, s naznakom „Za Oglas za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu projekata Ribarsko - znanstvena mreža Grada Ploča - ne otvaraj.“

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog Oglasa ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju Oglasa. Protiv odluke o poništenju Oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Oglas. Odluka o poništenju Oglasa donosi se i u slučaju kada se na Oglas ne prijavi niti jedan kandidat.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Ekonomija, financije i računovodstvo iznosi 5.854,32 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.