Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Učitelj razredne nastave u produženom boravku (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Zagreb

Rok prijave:

 • OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA - Našice

Opis posla

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19.,64/20) i članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) v.d. ravnateljice Osnovne škole kralja Tomislava, Zagreb, Nova cesta 92 raspisuje

Natječaj
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

Učitelja razredne nastave za rad u produženom boravku (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno - zamjena.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Mjesto rada: Osnovna škola kralja Tomislava, Nova cesta 92

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to:
- Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
- Odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja iz članka 105. stavka 6. Zakona ,
- Vrstu obrazovanja za učitelja prema čl. 17. Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19).

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- diplomu odnosno dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja,
- dokaz o državljanstvu,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja,
- elektronički zapis HZMO o radnom stažu.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( ime i prezime, adresa, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja i o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15, 70/19)

Kandidat koji je pravodobno dostavo potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava formalne uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u OŠ kralja Tomislava.

Sadržaj i način vrednovanja bit će objavljen na mrežnoj stranici OŠ kralja Tomislava.

Termin, mjesto , te pravni izvori objaviti će se na web stranici škole 5 dana prije dana određenog za provjeru.

Kandidati se neće pojedinačno pozivati.

Ukoliko se kandidati ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola kralja Tomislava, Nova cesta 92, Zagreb s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja Škola će objaviti na mrežnoj stranici škole te se smatra da je dostava obavljena istekom roka od 8 dana od dana objave .

Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se prema članku 16. stavku 4. Pravilnika.

Ostale informacije

Kategorije:

Obrazovanje i znanost

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Obrazovanje i znanost iznosi 5.262,05 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.