Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Redoviti profesor - prvi izbor (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Zagreb

Rok prijave:

 • Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Opis posla

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste:

Redoviti profesor – prvi izbor za:
- znanstveno područje (1.) Prirodne znanosti
- znanstveno polje (1.04.) Kemija
- znanstvena grana ( 1.04.05) Organska kemija
na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – jedan izvršitelj (m/ž) u Laboratoriju za organsku kemiju, Zavod za kemiju i biokemiju.

Uvjeti pod B):
- poželjno je višegodišnje radno iskustvo u održavanju nastave na visokoškolskim ustanovama iz područja organske kemije, instrumentalne analize, kemije i biokemije hrane te kemije prirodnih spojeva;
- poželjno je višegodišnje radno iskustvo iz područja sintetske organske kemije;
- višegodišnje radno iskustvo iz područja organometalnih derivata nukleobaza te konformacijske analize metalocenskih (bio)konjugata.

Uz prijavu na natječaj potrebno je uz navedeno u tekstu priložiti i:
- životopis - svi;
- zamolba (naznaka radnog mjesta na koje se javlja) - svi;
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapisi - svi;
- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da kandidat ispunjava uvjete za izbor na odgovarajuće radno mjesto i zvanje - svi;
- dokaz o ispunjavanju uvjeta sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 122/17) – točke A) i B);
- dokaz o navedenim poželjnim i obveznim znanjima i iskustvima- svi;
priložiti potvrdu o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti – točka C);
- rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
- dokaz o znanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike – strani državljani;

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno:
– članku 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17);
– članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13);
– članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Sukladno čl. 13. st. 1. (Narodne novine br. 82/08, 69/17) Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu Fakulteta: Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, s naznakom natječaja na koji se javlja.

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Pristupnikom prijavljenom na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet objaviti će na svojim mrežnim stranicama, u roku od 8 dana od provedenog postupka izbora kandidata, informaciju o provedenom postupku i odabranom kandidatu te profesionalni životopis odnosno relevantne podatke temeljem kojih je kandidat odabran, sve sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Farmaceutika i biotehnologija iznosi 8.358,08 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.