Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Nastavnik solo pjevanja (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Osijek

Rok prijave:

 • GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK

Opis posla

Temeljem članka 107. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 51. Statuta, Glazbena škola Franje Kuhača Osijek raspisuje natječaj za radno mjesto nastavnika/ce solo pjevanja na neodređeno nepuno radno vrijeme za 6 sati nastave tjedno (27% radnog vremena).

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("NN" br. 1/96. i 80/99.) i čl. 4. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ("NN" br. 6/19.).

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova ("NN" 82/08. i 69/17.)

U vlastoručno potpisanoj prijavi je potrebno navesti sljedeće neophodne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, kontakt podatke (broj telefona/mobitela i e-mail adresu) te naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome - magistar muzike akademski muzičar - pjevač)
- potvrdu o državljanstvu (elektronički zapis iz knjige državljana ili presliku domovnice ili osobne iskaznice)
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u radni odnos iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću jamči da su svi navedeni podaci u prijavi kao i priložena dokumentacija istiniti i potpuni

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ("NN" broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("NN" 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("NN" broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("NN" broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("NN" broj 84/21.), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("NN" broj 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“ broj 84/21.), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („NN“ br. 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će provedeno pisano testiranje i/ili praktična provjera znanja i sposobnosti i/ili motivacijski razgovor (intervju) za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

Poziv i upute za provođenje pisanog testiranja i/ili praktične provjere znanja i sposobnosti i/ili motivacijskog razgovora (intervjua) bit će objavljeni najkasnije pet (5) dana prije održavanja na mrežnim stranicama Škole (www.gsfk-osijek.hr).

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Škole (www.gsfk-osijek.hr) nakon dobivanja suglasnosti Školskog odbora.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu škole: Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, Trg Sv. Trojstva 1, 31000 Osijek, s naznakom „za natječaj - nastavnika/ce solo pjevanja".

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Obrazovanje i znanost iznosi 5.262,05 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.