Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Učitelj razredne nastave (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Split

Rok prijave:

 • OSNOVNA ŠKOLA MARJAN

Opis posla

Temeljem članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18, 98/19. i 64/20) i članka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Marjan“, Osnovna škola «Marjan» Split raspisuje Natječaj za popunu radnog mjesta:

Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, mjesto rada OŠ „Marjan“ Split

Uvjeti: Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18, 98/19. i 64/20), te moraju imati i odgovarajuću vrstu obrazovanja utvrđenu člankom 16. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, br. 6/2019. i 75/2020).

Dokumentacija koju kandidati trebaju priložiti i dokazi o ispunjavanju uvjeta su:
- vlastoručno potpisana prijava u kojoj je kandidat dužan navesti (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu, vremenu i načinu procjene, odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
- životopis.
- preslika diplome, odnosno dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja.
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice).
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka izdavanja ne starije od 30 dana na dan raspisivanja natječaja.
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (N.N. broj: 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) te rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (N.N. broj: 82/15, 70/19 i 47/20).

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokaze (rješenja, potvrde, uvjerenja i drugo) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis potrebnih dokaza iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja, dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, te se zaprimljena dokumentacija neće vraćati sudionicima natječaja, a prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, isti su dužni predočiti izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije zatražene natječajem.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje koji su pravodobno podnijeli potpunu vlastoručnu potpisanu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u OŠ „Marjan“ (nalazi se na Web stranici škole u folderu „Zapošljavanje u školi) http://www.os-marjan-st.skole.hr/zapo_ljavanje_u_koli

Način procjene odnosno testiranje kandidata, kao i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata objavit će se na mrežnim stranicama škole http://www.os-marjan-st.skole.hr/zapo_ljavanje_u_koli najkasnije 5 dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, a poziv na pristupanje procjeni odnosno testiranju, putem elektroničke pošte se dostavlja onim kandidatima/kandidatkinjama koji su pravodobno podnijeli potpunu vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa i objavljuje se na mrežnim stranicama škole http://www.os-marjan-st.skole.hr/zapo_ljavanje_u_koli

Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu Osnovnoj školi „Marjan“ za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave dostaviti osobno ili zemaljskom poštom na adresu: Osnovna škola „Marjan“, Gajeva 1., 21 000 Split u roku od osam dana od dana objave natječaja s naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kandidatkinja prijavljuje“.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nekompletne i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni sukladno odredbama članka 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Marjan“ http://www.os-marjan-st.skole.hr/zapo_ljavanje_u_koli ili putem zemaljske pošte.

Ostale informacije

Kategorije:

Obrazovanje i znanost

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Obrazovanje i znanost iznosi 5.262,05 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.