Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Zdravstveni djelatnik - medicinska sestra / medicinski tehničar općeg usmerenja (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Labin

Rok prijave:

 • ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL` ISTRIA

Opis posla

Na temelju odredbe članka 55. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19) i članka 26. Pravilnika o radu zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Istarski domovi zdravlja raspisuju javni poziv za prijam polaznika radi obavljanja pripravničkog staža u javnoj službi u Istarskim domovima zdravlja, u trajanju od 12 mjeseci:

Javni poziv se raspisuje za sljedeće radno mjesto:

4. Zdravstveni djelatnik - medicinska sestra / medicinski tehničar općeg usmerenja

Ispostava Labin - 1 polaznik

Uvjeti za prijam:
- završena srednja medicinska škola - SSS

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17), na javni poziv za prijem polaznika radi obavljanja pripravničkog staža u javnoj službi mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužni su se prilikom dostave zamolbe na javni poziv pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju i uz zamolbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju naveden je u članku 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata objavljenog na službenim stranicama Narodnih novina https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1555.html

Osim navedenih uvjeta, osoba mora ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustava/pripravništvo i voditi se kao nezaposlena osoba bez staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja zdravstva u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno, evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Povjerenstvo za provedbu postupka prijama polaznika radi obavljanja pripravničkog staža u javnoj službi može pozvati osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva na razgovor (intervju).

O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) osobe će biti obaviještene putem web stranice zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja www.idz.hr.

Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata. Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o radu dostavit će se samo izabranim kandidatima.

S izabranim kandidatima zaključiti će se ugovor o radu u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi pripravništvo, trajanje pripravničkog staža te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U zamolbi za javni poziv navode se osobni podaci podnositelja zamolbe (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz zamolbu je obvezno dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi)
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se podnositelj vodi u evidenciji nezaposlenih kao nezaposlena osoba

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti javni poziv bez obrazloženja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od objave Javnog poziva na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Istarskih domova zdravlja www.idz.hr, na adresu: Istarski domovi zdravlja, Flanatička 27, Pula, s naznakom: „Za javni poziv za prijam na pripravništvo u javnoj službi“.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Zdravstvo, socijalni rad iznosi 5.814,99 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.