Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Stručni referent - recepcionar (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Crikvenica

Rok prijave:

 • THALASSOTHERAPIA - CRIKVENICA Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije

Opis posla

Kratki opis poslova:
- izrađuje, zaključuje, ispostavlja i naplaćuje bezgotovinske i kartične račune za smještaj, liječenje i dr.
- vodi blagajnu i izrađuje blagajničke izvještaje te prima blagajnu iz prethodne smjene i predaje blagajnu slijedećoj smjeni
- odgovara za ispravnu vrijednost blagajne
- prima novac i dragocjenosti na čuvanje i o tome izdaje potvrdu
- predaje primljenu gotovinu sa gotovinskim, bezgotovinskim i kartičnim računima te blagajničkim izvještajem uz glavnu blagajnu
- upisuje rezervacije za smještaj gostiju i ambulantnih pacijenata
- izdaje kartone za fizikalnu terapiju
- izdaje potvrde za restoran
- upisuje ambulantne pacijente na pregled, kontrolu i terapije, brine o ispravnosti uputnica
- daje cjelovite i potpune informacije putem telefona koje se traže
- vrši kontrolu dnevnog izvještaja brojnog stanja te obavlja sve ostale poslove propisane člankom 78. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta "Thačassotherapie" Crikvenica

Uvjeti:
- završena srednja škola u programu zanimanju - hotelijersko - turistički tehničar, SSS
- poznavanje dva svjetska jezika u govoru i pismu B razine
- uvjerenje o nekažnjavanju
- poznavanje rada na računalu

Prijavi na natječaj prilaže se:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, domovnica ili elektronički zapis iz knjige državljana)
- svjedodžba o završenome ispitu o stjecanju zanimanja /kvalifikacije recepcionar i svjedodžbe sva četiri razreda srednje strukovne škole
- uvjerenje /potvrde o poznavanju dva svjetska jezika u govoru i pismu B razine
- potvrda o nekažnjavanju nadležnog suda
- Potvrda /elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od trideset dana od dana objave natječaja ili drugi odgovarajući dokaz o radnom stažu
- privola /suglasnost za obradu osobnih podataka (Obrazac privole kao privitak natječaju)

Prijave s prilozima (u originalu ili preslici) o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u zatvorenoj koverti poštom ili osobno na adresu Thalassotherapia Crikvenica, Gajevo šetalište 21 s naznakom: „Prijava na javni natječaj – stručni referent – recepcioner“. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba sa kojom će se zaključiti pisani ugovor o radu dužna je dostaviti original dokumente.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN br.42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 .

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Thalasotherapiji Crikvenica za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, a u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, na objavu imena i prezimena odabranog kandidata na oglasnoj ploči i na službenoj stranici Thalasotherapije Crikvenica te da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno općim aktima Thalasotherapije Crikvenica.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Rok za obavještavanje kandidata o rezultatima izbora je 30 dana od dana zaključenja natječaja. Thalassotherapia Crikvenica zadržava pravo sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provesti usmeni razgovor poštivanjem važećih epidemioloških mjera ili putem video konferencije.

O datumu i vremenu planiranog usmenog razgovora kandidati će biti i obaviješteni putem kontakt podataka iz svojih prijava na natječaj.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje se primaju u radni odnos primaju se uz uvjet ugovaranja probnog rada sukladno članku 21. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 29/2018)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj dostaviti tj. priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu da bi ostvarili prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN 121/17 i 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebno iz navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, itd.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne Novine” br.157/13 i 152/14, 39/18) dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na javni natječaj. Thalassotherapia Crikvenica pridržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga.

Obavijest o izabranim kandidatima bit će javno objavljen na službenim stranicama Thalassotherapie Crikvenica - poslovne informacije - natječaji. Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na službenim stranicama Thalassotherapie Crikvenica smatra se danom dostave obavijesti kandidatima.

Natječaj je osim u Narodnim novinama, objavljen i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje https://www.hzz.hr/ te na službenim stranicama Thalassotherapie Crikvenica https://thalasso-ck.hr/ - poslovne informacije – natječaji.

Pisana zamolba: Gajevo šetalište 21, 51260 Crikvenica.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Administrativna zanimanja iznosi 6.176,54 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.