Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Savjetnik za zaštitu okoliša u upravnom odjelu (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Beli Manastir

Rok prijave:

 • OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Opis posla

Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnici upravnih tijela Osječko-baranjske županije, raspisuju javni natječaj za prijam u službu u upravna tijela Osječko-baranjske županije

Prijam u službu se obavlja na neodređeno vrijeme osim za prijam vježbenika u službu na radna mjesta pod točkama 1.c), 2.a) i 4.a) ovoga javnog natječaja.

Prijam u službu se obavlja uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca osim za prijam vježbenika u službu na radna mjesta navedena pod točkama 1.c), 2.a) i 4.a) ovoga javnog natječaja.

Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme od dvanaest mjeseci radi obavljanja vježbeničke prakse.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu za radna mjesta:
1. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na radna mjesta:
a) Savjetnik za zaštitu okoliša – 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek)
- sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij prehrambene tehnologije, poljoprivrede, šumarstva, kemije ili biologije,
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni ispit II. razine,
- vozački ispit za upravljanje motornim vozilima "B" kategorije

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit (prije: državni stručni ispit) može se primiti u službu pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu. Vježbenik je dužan položiti državni ispit najkasnije do isteka vježbeničkog staža.

Poznavanje rada na računalu u smislu ovoga javnog natječaja dokazuje se odgovarajućom javnom ispravom, stručnom provjerom, diplomom, svjedodžbom, potvrdom poslodavca ili izjavom. Pod stručnom provjerom u smislu ovoga natječaja smatra se i prijašnji rad zaposlenika na radnom mjestu za koje je utvrđen navedeni uvjet.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijava na javni natječaj mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (ime i prezime, adresa, e-mail adresa te broj telefona), naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi, datum prijave i vlastoručni potpis podnositelja prijave.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

Za radna mjesta pod 1.b) i 3.a):
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, odnosno domovnice)
- dokaz o odgovarajućoj struci i stupnju stručne spreme (presliku svjedodžbe za radno mjesto pod 1.b), presliku diplome za radno mjesto pod 3.a) ili druge odgovarajuće javne isprave)
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i to:
- presliku elektroničkog zapisa ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja sadržava podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja i
- presliku potvrde poslodavca o traženom radnom iskustvu ili rješenja o rasporedu, ili ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg dokaza, koji mora sadržavati vrstu obavljanih poslova, potrebnu struku i stručnu spremu i razdoblje u kojem su poslovi obavljani
- presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- presliku isprave o položenom državnom ispitu (prije: državni stručni ispit)
- dokaz o poznavanju rada na računalu (odgovarajuća javna isprava, stručna provjera, diploma, svjedodžba, potvrda poslodavca ili izjava)
- vlastoručno potpisanu izjavu, u izvorniku, o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Kandidati su obvezni u natječajnoj dokumentaciji navesti adresu elektroničke pošte (e-mail) na koju će im biti poslana obavijest o ostvarivanju prava na pristupanje prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima i izvornike preslikanih dokumenata dužan je dostaviti izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji, prema posebnim propisima, ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), uz prijavu na javni natječaj, dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu, kao i druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine" broj 84/21.), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu. Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.) uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Neuredne prijave i prijave podnesene nakon proteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj (nepravodobne prijave) neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na javni natječaj ili ne ispunjavaju uvjete javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu im se dostavlja pisana obavijest.

Postupak javnog natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.

Na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije (www.obz.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj internetskoj stranici te na oglasnoj ploči Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4 biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati koji ostvare pravo na pristup prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti biti će o tome obaviješteni putem elektroničke pošte na e-mail adresu koju su naveli u prijavi.

Sukladno članku 22. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave na javni natječaj podnose se na adresu: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zajedničke poslove, Osijek, Županijska 4, u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" putem pošte ili osobnom dostavom na navedenu adresu (u pisarnicu).

Prijave se podnose u zatvorenim omotnicama s naznakom „za natječaj“ te nazivom radnog mjesta i Upravnog odjela na koje se podnositelj prijave prijavljuje. Za svako radno mjesto podnosi se zasebna prijava u zasebnoj omotnici. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog javnog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" broj 42/18.) i Uredbe (EU) 2016/679, dokumenti dostavljeni na Javni natječaj poslani su slobodnom voljom osoba koje podnose prijavu na Javni natječaj te se smatra da su dale privolu za obradu osobnih podataka. Podaci će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Pisana zamolba: Županijska 4, 31000 Osijek.

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Graditeljstvo, geodezija, geologija iznosi 1013,85 EUR (7.817,71 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.