Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Učitelj matematike (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Zagreb

Rok prijave:

 • OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA

Opis posla

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Malešnica, ravnatelj Osnovne škole Malešnica, A. T. Mimare 36, 10090 Zagreb, raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa:

Učitelj matematike (m/ž) - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati tjedno.

Mjesto rada: Osnovna škola Malešnica, Ante Topića Mimare 36, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole).

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisan člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 6/19, 75/20).

Ugovor se sklapa: na neodređeno nepuno radno vrijeme od 18 sati tjedno, uz uvjet probnog rada od 90 dana

Dokumenti i prilozi kojima se dokazuje ispunjenost uvjeta i koje je potrebno priložiti u prijavi na natječaj:
- prijavu na natječaj, vlastoručno potpisanu
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi (diploma)
- presliku dokaza o državljanstvu (domovnica)
- potvrdu ili elektronički zapis o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (potvrda o stažu)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od dana raspisivanja natječaja - dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” RH 87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12. -pročišćeni tekst, 94/13, 152/14. 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat bit će pozvan na dostavu originala dokumenata ili ovjerene preslike.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovjetnosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovjetnosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96 i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Napomena za kandidate s pravom prednosti pri zapošljavanju:
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 101. stavak 1.-3. i 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19, 84/21) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17).

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92.,77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 13/03., 148/13.,98/19.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)

Način vrednovanju kandidata:
Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Malešnica (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za kandidate na natječaju obvezno je vrednovanje.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo poziva na vrednovanje.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Vrednovanje kandidata može biti pismeno i/ili usmeno, a može biti i kombinacija oba načina.

Odluku o načinu vrednovanja kandidata donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima.

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Popis propisa za provjere kandidata utvrđuje Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za provedbu natječaja, a popis propisa objavljuje se na mrežnoj stanici školske ustanove.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-malesnica-zg.skole.hr/skola/natje_aji

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Način dostavljanja prijave: Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja mogu se dostaviti osobno u tajništvo Škole ili poštom uz naznaku „za natječaj i/ili ne otvaraj„.

Adresa za dostavu prijava poštom: Osnovna škola Malešnica, Ante Topića Mimare 36, 10090 Zagreb.

Način obavještavanja kandidata prijavljenih na natječaj:

Kandidate se obavještava putem mrežnih stranica Škole na poveznici: http://os-malesnica-zg.skole.hr/skola/natje_aji

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće biti navedeni na popisu kandidata za vrednovanje.

Kandidati koji ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istoga.

Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje o rezultatima natječaja pisanom preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Ostale napomene uz natječaj: na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13 st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na način utvrđen ovim natječajem te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Malešnica koji se nalazi na stranici škole.

Podaci koje Osnovna škola Malešnica prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i odluka voditelja obrade.

Pisana zamolba: Ante Topića Mimare 36, 10000 Zagreb.

Ostale informacije

Kategorije:

Obrazovanje i znanost

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Obrazovanje i znanost iznosi 887,26 EUR (6.685,05 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.