Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Samostalni upravni referent (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Korčula

Rok prijave:

 • ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Opis posla

Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto:

Samostalni upravni referent (m/ž) - 1 izvršitelj/ica u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport Dubrovačko-neretvanske županije, mjesto rada Korčula, na određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice, do povratka službenice s roditeljskog dopusta, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske, politološke, pravne ili druge struke društvenog usmjerenja
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Na raspisani oglas mogu se javiti i kandidati koji nemaju položen državni ispit.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17) na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na oglas pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) dužna je uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pismenog testiranja kandidata i provedenog intervju s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. Zakona.

Na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije i na web-stranici www.dnz.hr naveden je opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere prethodnog znanja i sposobnosti, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Prijava na oglas mora sadržavati podatke o podnositelju prijave (ime i prezime, adresa, e-mail te broj telefona), naziv radnog mjesta na koji se prijava odnosi, datum prijave i vlastoručni potpis podnositelja prijave.

Uz navedenu prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice)
- dokazi o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
- preslika potvrde ili elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji sadrže podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja
- preslika ugovora o radu ili rješenja o prijmu ili rasporedu, potvrda poslodavca ili drugi dokaz iz kojeg je vidljiva vrsta poslova, stručna sprema i vremensko razdoblje obavljanja poslova
- preslika uvjerenja o položenom državnom ispitu (ukoliko ga kandidat ima)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave oglasa)
- vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, te će se na web-stranici www.dnz.hr i na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas te joj se o tome dostavlja pisana obavijest.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na oglas.

Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na testiranju.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici, potrebno je prije izbora kandidata predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Rješenje o prijmu u službu donijet će se najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu samostalnog upravnog referenta u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport – NE OTVARAJ“.

Pisana zamolba: Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Administrativna zanimanja iznosi 819,77 EUR (6.176,54 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.