Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Učitelj kemije (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Ilok

Rok prijave:

 • OSNOVNA ŠKOLA JULIJA BENEŠIĆA ILOK

Opis posla

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23. ) te članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Julija Benešića, Ilok, ravnatelj Osnovne škole Julija Benešića, Ilok raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta:

Učitelj kemije (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme - 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:
- propisani opći i posebni uvjeti u skladu s člankom 105.st.1.- 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23. )
- propisani člankom 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23. ) te
- Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( „Narodne novine „ br. 6/19. i 75/20. )

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti e mail adresu na koju će mu biti dostavljana obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Na natječaj potrebno je priložiti :
- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja,
- za inozemno stečene diplome: prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ( „ Narodne novine „ br. 82/15., 70/19., 47/20. i 123/23. ) potrebno je priložiti dokaz o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije u RH i
- uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem ( dokaz o položenom stručnom ispitu

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ( „ Narodne novine „ broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. i 57/22. ).

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23. ), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. istog Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( „Narodne novine“ broj 84/21. ) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20. ) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova ( „ Narodne novine „ broj 82/08. i 69/17. ).

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Natječaj je objavljen 22. travnja 2024. godine i traje do 30. travnja 2024. godine.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Julija Benešića, Ilok.

Obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja kandidata, kao i sadržaj i način vrednovanja biti će objavljeni na mrežnoj stranici: http://os-ilok.skole.hr/op_i_akti

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Osnovna škola Julija Benešića, Trg sv. Ivana Kapistrana 1, 32236 Ilok, s naznakom „ Za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pod rubrikom „ Natječaji „ na mrežnoj stranici: http://os-ilok.skole.hr/

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi će kandidati biti obaviješteni i prema čl. 21. stavku 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Julija Benešića, Ilok.

Pisana zamolba: Trg Sv. Ivana Kapistrana 1, Ilok.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Farmaceutika i biotehnologija iznosi 1013,85 EUR (7.638,82 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.