Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Socijalni radnik (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Umag

Application deadline:

 • Dom za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" Umag

Job description

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (N.N.br. 18/22,46/22,119/22) i članka 43. Statuta Doma, zaključka Gradonačelnika i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

Socijalni radnik (m/ž) - jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka odsutne djelatnice ( do godinu dana).

Uvjeti za prijem u radni odnos:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:
- završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
- položen stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje talijanskog jezika

Na Natječaj se mogu javiti oba spola.

U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju rad na računalu ili talijanski jezik, uz obvezu da u zahtijevanom roku od strane Poslodavca steknu potvrdu o poznavanju istoga.

Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17,98/19,84/21 ) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pozivaju se osobe iz čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21.) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 49. prethodno navedenog Zakona.
Poveznica na Internet stranici Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2021/84/1555.

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećim poveznicama:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf odnosno
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.98/19,84/21) , čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br.32/19;57/92;77/92;27/93;2/94;76/94;108/95;108/96;82/01;103/03;148/13 i 98/19), čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13;152/14;39/18 i 32/20) dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim oglasom, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Obvezna dokumentacija:

Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:
- životopis
- presliku osobne iskaznice
- presliku diplome/svjedodžbe o završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja) – obična preslika
- ukoliko posjeduju, dokaz o položenom stručnom ispitu
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO ( ne starije od 30 dana, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) - obična preslika
- elektronički zapis ili obična preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od tri mjeseca, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu:
Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5., 52470 Umag, „Prijava po Natječaju za prijem u radni odnos – ne otvaraj“.

U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave.

Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu, u obliku navedenom u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Oglas je otvoren 30 (trideset) dana od dana objave na mrežnim stranicama www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.hzz.hr; www.burza rada hr te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma „Atilio Gamboc“ Umag, Burzi rada i HZZ-a ispostava Umag.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom obavijesti o prijemu na rad izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju oglasa.

Opis poslova:
- izrađuje godišnji plan i program socijalno – okupacijskog, radnog i kulturno – zabavnog angažiranja korisnika i prati njegovu realizaciju i - izrađuje izvješće o realnim okolnostima
- prati regulativu iz područja socijalne skrbi i primjenjuje ih u poslovanju Doma
- vodi sastanke Stručnog tima (medicinske sestre/tehničari, fizioterapeuti, stručni suradnik) o zdravstvenom stanju korisnika Doma i promjenama u stanju, sudjelovanju korisnika u okupacijskim aktivnostima, aktivnosti u fizikalnoj terapiji i vodi zapisnike o sastancima
- daje potrebne informacije o smještaju u Dom zainteresiranima i informacije o uslugama dnevnog boravka i pomoći u kući
- vodi i ažurira „listu čekanja“, prikuplja potrebnu dokumentaciju potencijalnih korisnika i obavještava ih o useljenju kada se steknu uvjeti
- izdaje razne potvrde na zahtjev korisnika i obitelji korisnika (radi otkazivanja troškova i sl.)
- uključuje korisnika u novu socijalnu sredinu i prati razdoblje adaptacije; radi na socijalnoj evoluciji – izrada socijalnih anamneza, pribavljanje podataka i definiranje socijalnih problema, vrši socijalni tretman korisnika; surađuje s obitelji korisnika i daje izvješća o korisnicima
- pruža pomoć u rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, surađuje s obitelji korisnika, stručni rad i savjetodavni rad i podrška korisnicima i članovima obitelji
- razvija psihosocijalne vještine korisnika- održavanje zdravih emocionalnih odnosa s drugima, trening socijalnih vještina sa ciljem prevencije socijalne izolacije
- primjena različitih metoda podrške u svrhu usmjeravanja i osposobljavanja za rješavanje problema
- sudjeluje u okupacijskim aktivnostima za individualni i grupni rad. Sa stručnim suradnikom sudjeluje i organizira likovno-glazbene aktivnosti, edukativne i kreativne radionice, prigodne kulturne programe, obilježavanje blagdana i značajnih datuma, organizira odlazak u učilište i kino, organizira izlete
- vodi propisanu dokumentaciju i evidenciju o korisnicima u programu „Domek“
- surađuje s nadležnim centrima za socijalnu skrb
- surađuje s nadležnim odjelima Grada Umaga-Umago i Istarske Županije
- sudjeluje u radu stručnog tima Doma
- sudjeluje u organiziranju protupožarne zaštite
- obavlja ostale poslove po nalogu Ravnatelja

Other

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Healthcare and Social Work iznosi 815,91 EUR (6.147,47 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.