Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Doktor medicine (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Bedekovčina

Application deadline:

 • Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Job description

Sukladno odredbi članka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspisuje natječaj za prijem u radni odnos:

Doktor medicine – na neodređeno vrijeme, uz probni rok - Ordinacija obiteljske medicine Bedekovčina - 1 izvršitelj.

Uvjeti za radno mjesto:
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine - VSS
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalan rad
- radno iskustvo 5 mjeseci
- poznavanje rada na računalu
- dr. med. koji su upisali studijski program obit. med. nakon 01.07.2013. godine i nadalje ne trebaju imati posebno položen stručni ispit i radno iskustvo 5 mjeseci

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
- životopis
- presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diplome)
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- presliku odobrenja za samostalan rad
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili presliku),
- potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca – izvornik ili presliku)

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo, dostaviti dokumentaciju propisanu posebnim zakonom i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102 stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) da dostave dokaze iz članka 103 stavka 1. citiranog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi citiranog Zakona objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz čl. 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) uz prijavu na javni natječaj dužne su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Dom zdravlja pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Pisane prijave na Natječaj s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom: „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa“ u roku od 8 dana od objave natječaja.

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.dzkzz.hr.

Other

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Healthcare and Social Work iznosi 815,91 EUR (6.147,47 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.