Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Nastavnik predmeta zdravstvena njega - zaštita mentalnog zdravlja (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Dubrovnik

Application deadline:

 • MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

Job description

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18; 98/19; 64/20, 151/22), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18;69/22), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa:

Nastavnik predmeta zdravstvena njega - zaštita mentalnog zdravlja (m/ž), 6,5/40 sati tjedno, nepuno određeno radno vrijeme, 1 izvšitelj/ica.

Mjesto rada je Dubrovnik.

Opći uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi školi i uvjeti prema nastavnim predmetima sukladno Kurikulumima za stjecanje strukovne kvalifikacije Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege i Zdravstveno-laboratorijski tehničar / zdravstveno-laboratorijska tehničarka:

Uvjeti za nastavnika/nastavnicu iz predmeta uz pedagoške kompetencije:

Zdravstvena njega specijalna, Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta, Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta, Zdravstvena njega-zaštita mentalnog zdravlja, Zdravstvena njega starijih osoba, Zdravstvena njega u kući, Profesionalna komunikacija u sestrinstvu, Intenzivna zdravstvena njega, Zdravstvene vježbe 2:
- bacc.med.techn.
- dipl.medicinska sestra

Uz prijavu (uz osobne podatke:osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje) na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu
- diploma, odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
- uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od od 6 mjeseci na dan isteka roka za podnošenje prijava)
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja 6.dokaz o pedagoškim kompetencijama (ako posjeduju).

Prilozi se dostavljaju u neovjerenoj preslici te je izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan predočiti izvornike.

Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj objaviti će se na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole, na slijedećoj poveznici http://ss-medicinska-du.skole.hr/natje_aji_za_radna_mjesta, način procjene odnosno testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama PRAVILNIKA O POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA TE PROCJENI I VREDNOVANJU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE koji se nalazi na slijedećoj poveznici http://ss-medicinska-du.skole.hr/ .

Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17,98/19,84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola ravnopravno.

Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.

Sve kandidate izvješćuje se o rezultatima natječaja putem mrežnih stranica Škole u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu sve se kandidate izvješćuje o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine, broj: 42/18), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Medicinske škole Dubrovnik, a sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom, s naznakom „ za natječaj-naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje “ na adresu:
Medicinska škola Dubrovnik,
Baltazara Bogišića 10,
20000 Dubrovnik

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Healthcare and Social Work iznosi 815,91 EUR (6.147,47 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.