Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Učitelj klavira (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Tisno

Application deadline:

 • OSNOVNA ŠKOLA VJEKOSLAVA KALEBA

Job description

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20, 151/22.) članka 13. Pravilnika o radu (KLASA: 011-03/23-02/1; URBROJ: 2182-35-23-1, od 6. lipnja 2023. godine) te članaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja, te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Vjekoslava Kaleba (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica OŠ Vjekoslava Kaleba, Tisno objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa:

Učitelj klavira (m/ž), mjesto rada: OŠ Vjekoslava Kaleba, Put Luke 2, Tisno – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).

Uvjeti:
- opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
- prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

Prema članku 4. točka 3. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobilnog telefona) i vlastoručno je potpisati.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja (priznaje se i elektronički zapis iz sustava e-građani)
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Dokumentacija se po završetku natječaja ne vraća kandidatima.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.. 57/22).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17., 98/19, 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja, te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, koji je objavljen na stranicama OŠ Vjekoslava Kaleba, Tisno http://os-tisno.skole.hr/dokumenti1/pravilnici_i_ostala_dokumentacija

Kandidati su obvezni pristupiti vrednovanju uz predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja te način testiranja objavit će se najmanje tri (3) dana prije dana određenog za testiranje na mrežnoj stranici Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno u izborniku „Natječaji“, podizborniku „Poziv kandidatima na testiranje“. http://os-tisno.skole.hr/natjecaji/poziv_kandidatima_za_testiranje

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavljeni su na mrežnoj stranici Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno u izborniku „Natječaji“ podizborniku „Pravni i drugi izvori za testiranje“ http://os-tisno.skole.hr/natjecaji/pravni_i_drugi_izvori_za_testiranje

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Natječaj je objavljen dana 28. rujna 2023. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno, u izborniku „Natječaji“, podizbornik „Tekst natječaja“, http://os-tisno.skole.hr/natjecaji/tekst_natjecaja, na oglasnoj ploči OŠ Vjekoslava Kaleba, Tisno te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Šibenik i traje od 28. rujna do 6. listopada 2023. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu OŠ Vjekoslava Kaleba, Put Luke 2, 22240 Tisno s naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove http://os-tisno.skole.hr/natjecaji/rezultati_natjecaja najkasnije u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata/kinje. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

Pisana zamolba: Put Luke 2, 22240 Tisno.

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Education and Science iznosi 887,26 EUR (6.685,05 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.