Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Nastavnik informatike (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Osijek

Application deadline:

 • MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK

Job description

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) Medicinska škola Osijek raspisuje natječaj za radno mjesto

Nastavnik informatike (m/ž), 1 izvršitelj/ca, 4 sata nastave tjedno, odnosno za 7,3 sat ukupnog tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- životopis
- dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
- rodni list
- elektronički zapis o radno - pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (prethodno ostvareni staž, e-radna knjižica) – ne starije od dana raspisivanje natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje (pripadajuća KLASA i URBROJ).

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine br. 82/08, 69/17).

Dokumentacija se prilaže u neovjerenoj preslici, te će se prilikom izbora kandidata predočiti izvornik.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati bit će podvrgnuti pismenom i usmenom testiranju sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi Osijek. Prilikom testiranja koristit će se literatura koja će biti objavljena na internet stranicama Medicinske škole Osijek.

Ako kandidat/kinja ne pristupi pismenom i/ili usmenom testiranju i/ili neposrednoj provjeri praktičnih znanja, sposobnosti i vještina, smatra se da je povukao /la prijavu na natječaj.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (»Narodne novine«, br. 57/96., 21/00.- Odluka Ustavnog suda RH) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03.,198/03., 138/06. i 45/11.).

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.

Rezultati natječaja i upute, odnosno dokumentacija kod provedbe postupka vrednovanja kandidata bit će objavljeni na mrežnim stranicama Škole (www.ss-medicinska-os.skole.hr)
Natječaj vrijedi od 6.12.2023. do 14.12.2023.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti isključivo zemaljskom poštom na adresu Medicinska škola Osijek, Vukovarska 209, 31000 Osijek - s naznakom "za natječaj – naziv radnog mjesta“.

Pisana zamolba: Vukovarska 209, 31000 Osijek.

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Education and Science iznosi 887,26 EUR (6.685,05 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.