Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Tajnik školske ustanove (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Rijeka

Application deadline:

 • OSNOVNA ŠKOLA PODMURVICE

Job description

- izrada normativnih akti, ugovora, rješenja, odluke
- provođenje i tumačenje pravnih propisa školske ustanove
- obavljanje poslova vezane uz zasnivanje radnih odnosa, evidencije radnika, prijave i odjave radnika i članova njihovih obitelji nadležnim službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
- sudjelovanje u pripremi sjednica i vođenje dokumentacije za školski odbor
- nabavljanje pedagoške dokumentacije i potrošni materijal
- izrada plana godišnjih odmora
- obavljanje i ostalih administrativnih poslova kao i poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa školske ustanove

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 8/19, 64/20,151/22, 156/23), Pravilnika o radu i Izmjenama i dopunama Pravilnika i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Podmurvice, Osnovna škola Podmurvice raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa:

Tajnik školske ustanove (m/ž) - 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola u skladu sa zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

Uvjeti:
osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12, 16/12, 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.98./19.,64./20.,151./22.,156./23.)

Poslove tajnika može obavljati osoba koja ima:
- završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
- završen preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz prethodne točke

Dokumentacija:
Kandidati su obvezni priložiti:
- vlastoručno potpisanu molbu
- životopis
- presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
- presliku dokaza o državljanstvu
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona s naznakom roka izdavanja i ne starije od tri mjeseca od dana raspisivanja natječaja

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/odabrana kandidat/kandidatkinja je sve navedene priloge odnosno isprave dužan/dužna dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine br. 78/93, 29/94, 162/98,16/07,75/09,120/16).

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Postupak vrednovanja:
S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provesti će se vrednovanje - prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata ( u danjem tekstu: Vrednovanje).

Vrednovanje obuhvaća pismeno testiranje, intervju i po potrebi uključuje praktičnu provjera sposobnosti i vještina. Kandidati su obvezni pristupiti Vrednovanju u opsegu i na način kako je Povjerenstvo Škole objavilo na mrežnoj stranici Škole. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Povjerenstvo Škole koje provodi postupak vrednovanja obavijestit će kandidate putem mrežne stranice Škole o:
- listi kandidata koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja
- područjima provjere i uputama za pripremu
- vremenu, mjestu i načinu vrednovanja
- rezultatima vrednovana (rang lista)
- pozivu na intervju s Ravnateljicom škole

Najmanje pet dana prije održavanja Vrednovanja na školskoj mrežnoj stranici http://os-podmurvice-ri.skole.hr/ objavit će se vrijeme održavanja provjera.

Intervju se provodi s troje kandidata koji su postigli najveći broj bodova nakon provedenog postupka vrednovanja.

Kandidat je u prijavi na natječaj dužan naznačiti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu provođenja testiranja.

Kandidat imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i vlastite rezultate procjene, a sve u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidat ima pravo podnošenja prigovora i prijave nadležnome tijelu.

Pravo prednosti pri zapošljavanju:
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18,32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ('Narodne novine br. 33/92, 77/92, 86/92 - pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Rokovi, način dostave prijave i obavještavanje:
Rok za primanje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo na adresu Škole: Osnovna škola Podmurvice, Podmurvice 6, 51000 Rijeka, s naznakom «za natječaj - / naziv radnog mjesta koje kandidat prijavljuje/ ».

Rok za prijavu na natječaj ističe osmi dan od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu s čl. 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati

Natječaj je objavljen na Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole, te na Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje dana 15. travnja 2024. godine.

Pisana zamolba: Podmurvice 6, 51000 Rijeka.

Other

Categories:

Law Administration

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Law iznosi 997,22 EUR (7.513,56 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.