Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Stručni suradnik za provedbu projekata (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Zagreb

Application deadline:

 • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Job description

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN, br. 128/17 i 47/18) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4, objavljuje natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta:

Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenata Europske Unije – DEFCO; služba za pripremu natječaja i provedbu ugovora; odjel za pripremu natječaja i provedbu ugovora u području visokog obrazovanja.

Stručni suradnik za provedbu projekata (m/ž) - 3 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće struke
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- izvrsno poznavanje engleskoga jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskome jeziku
- izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
- poznavanje Kohezijske politike Europske unije
- napredno znanje rada na osobnome računalu
- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, što ih organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnoga mjesta

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19).

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te adresu elektroničke pošte).

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem ih je obavljao (ispis elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje te preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca o vrsti poslova i razdoblju u kojem su oni obavljani)
- presliku domovnice ili elektronički zapis iz Knjige državljana
- dokaz o poznavanju engleskog jezika za radna mjesta pod brojevima 1-5
- dokaz o poznavanju stranog jezika za radna mjesta pod brojevima 6-11
- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 5)
- certifikat iz javne nabave za radno mjesto pod brojem 12

Preslike traženih isprava ne moraju biti ovjerene, a kandidati/kinje koji budu predloženi za zasnivanje radnog odnosa dužni su prije sklapanja ugovora o radu na uvid dostaviti originalne isprave.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze sukladno posebnim propisima kojima je uređeno to pravo.

Navedeni/a kandidat/kinja ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na temelju odredaba Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem testiranja engleskog jezika za radna mjesta pod rednim brojevima 1-4 i usmenog razgovora. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje prijavom na natječaj pristaju da Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u opsegu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane osoba ovlaštenih za provedbu natječaja. Agencija će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 10000 Zagreb, Amruševa 4, s napomenom: "Za natječaj (navesti radno mjesto i redni broj) - ne otvaraj".
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu, osoba koja ne ispunjava formalne uvjete natječaja te osoba koja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu će biti pisano obaviještena.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istome roku.

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  IT, Telecommunications iznosi 6.747,2 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.