Share
Tweet
Share

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

 

O nama

Kronologija

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. travnja 2007. NN46/2007. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona obavlja Vlada Republike Hrvatske. Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske kojoj pod­nosi godišnje izvješće o svom radu.

Dvije godine poslije, 9.ožujka 2009. Agencija  je počela s operativnim radom. Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost zračnog prometa, a osobito certificiranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, vođenje propisanih registara i evidencija te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom o zračnom prometu.

Misija, vizija i strategija Agencije

Jedna od temeljnih pretpostavki uspješnog rada Agencije je jasno definiranje njezine misije, vizije i strategije. Agencija se izgrađuje kao efikasna i odgovorna organizacija koja koristi suvremene informatičke tehnologije, mjeri svoju učinkovitost i učinkovitost svojih zaposlenika, strateški i dugoročno unapređuje vlastite ljudske potencijale te time osigurava kvalitetan i stručan ljudski potencijal za budućnost. Sustav upravljanja kvalitetom Agencije je sveobuhvatan i životan, svi postupci su definirani i optimizirani kako bi se postigao maksimalan učinak i transparentnost rada Agencije za korisnike. Agencija mora biti generator i katalizator pozitivnih promjena u zrakoplovnoj industrije Republike Hrvatske.

Vijeće Agencije je, na 8.sjednici održanoj 27.rujna 2012.godine, usvojilo temeljne odrednice strateškog planiranja Agencije. Strateško planiranje je definirano kao sustavan način donošenja odluka, određivanje smjera djelovanja i provođenja  aktivnosti koje će usmjeriti Agenciju prema budućnosti. Kao početni korak, ustanovljena je definicija misije, vizije i strategije Agencije, kao strateške podloge za Petogodišnji strateški poslovni plan Agencije za razdoblje 2013 - 2017. godine, koji je u izradi.

Misija

Misija daje odgovor na pitanje zbog čega Agencija postoji, odnosno koje su osnovne zadaće Agencije:

Temeljna zadaća Agencije je definiranje i implementiranje potrebne regulative te kontinuirani nadzor nad primjenom zakonskih i podzakonskih propisa u cilju osiguranja visokih standarda sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa.

Agencija skrbi o javnom interesu putnika u zračnom prometu. Ujedno je servis svim subjektima u civilnom zračnom prometu koji osigurava ispunjenje potrebnih standarda

Vizija

Vizija odgovara na pitanje kakvi želimo biti:

Agencija treba biti prepoznata kao vrlo učinkovita organizacija koja kontinuirano uči i prilagođava se promjenama u okruženju. Na nacionalnoj razini, Agencija je prepoznata kao društveno odgovorna ustanova.

U svojem radu, u cilju povećanja učinkovitosti, Agencija koristi suvremene tehnologije,  a nesvrhovito administriranje svodi na minimum. Svi procesi po kojima radi Agencija su optimizirani i dokumentirani, sudionici u procesu odškolovani i upoznati sa svojim zadaćama, ovlaštenjima i odgovornostima. Agencija mjeri učinak svakog pojedinca, ustrojstvene jedinice i cijele Agencije te se aktivno i kontinuirano poboljšava na bazi spoznaja o nedostacima u radu.

Strategija

Agencija u svome radu primjenjuje slijedeće temeljne odrednice strategije:

- kontinuirana i sustavna komunikacija sa zrakoplovnom industrijom;
- kontinuirano i sustavno školovanje managementa i kadrova po specijalnostima te u tom smislu intenzivna komunikacija s drugim etabliranim zrakoplovnim vlastima i organizacijama u Europskoj uniji, prikupljanje tuđih iskustava i znanja, školovanje kadrova u drugim istovrsnim organizacijama te učenje na tuđim pogreškama;
- zapošljavanje najkvalitetnijih kadrova koji postoje na tržištu rada;
- jasno definiranje djelokruga rada i odgovornosti Agencije, unutarnjih ustrojstvenih jedinica i svakog pojedinca;
- sustav upravljanja kvalitetom je temelj na kojem se gradi poslovanje i kontinuirano unaprjeđenje rada Agencije;
- u postupcima izrade propisa sustavno uključiti obveznike primjene propisa;
- mora biti osigurana transparentnost u radu Agencije u svim aspektima poslovanja;
- u maksimalnoj mogućoj mjeri, Agencija obavlja svoje aktivnosti bazirano na procjeni rizika;
- za djelatnosti za koje nema ekonomskog opravdanja obavljati ih vlastitim resursima, Agencija će koristiti vanjske usluge;
- pored redovitih prihoda propisanih Zakonom, koristiti sve dostupne vanjske (bespovratne ili vrlo povoljne) izvore financiranja za realizaciju pojedinih projekata važnih za rad i razvoj Agencije.

Temeljne vrijednosti Agencije

Stručnost i znanje
Na razini kolektiva i svakog pojedinca, kontinuirano usavršavanje i stjecanje potrebnih znanja predstavljaju osnovu na kojoj baziramo sve naše aktivnosti.

Orijentacija na postizanje ciljeva
Sve aktivnosti koje provodimo, provodimo u funkciji postizanja zadanih ciljeva.  Postizanjem zadanih ciljeva dajemo smisao svekolikom radu Agencije.

Odgovornost i pouzdanost
Osobe koje su spremne preuzeti na sebe odgovornost za svoje postupke, te koje su pouzdane u izvršenju zadataka, predstavljaju čvrst oslonac cijele organizacije.

Moralni i profesionalni integritet
Postupanje Agencije, odnosno njenih zaposlenika mora zadovoljavati visoke moralne i profesionalne standarde.  Moralni i profesionalni integritet Agencije ne može biti predmet kompromisa.

Ljudski rad
Samo fokusiranim ljudskim radom je moguće ostvariti ciljeve.  Savjestan i pošten odnos prema produktivnom korištenju radnog vremena smatra se velikom vrlinom.

Inicijative i inovacije
Potičemo i naročito cijenimo inovativne ideje i inicijative zaposlenika, a koje doprinose poboljšanju rada Agencije i ostvarenju postavljenih ciljeva.

Timski rad i solidarnost među zaposlenicima
Zajednički koordinirani rad na zadacima, međusobno ispomaganje i tolerantan kolegijalan odnos među radnicima i rukovodstvom je temelj zdrave organizacije i preduvjet za ostvarenje ugodnog radnog okoliša.

Financiranje

  • iz prihoda od djelatnosti Agencije,
  • iz dijela naknada iz članka 96. stavka 12. Zakona o zračnom prometu, za poslove iz nadležnosti Nacionalnoga nadzornog tijela, a koje naknade se utvrđuju u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku,
  • iz naknade koju plaćaju zračni prijevoznici po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu,
  • iz naknade koju plaćaju svi putnici u civilnom zračnom prometu u odlasku,
  • iz ostalih izvora u skladu sa zakonom.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.