Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Učitelj informatike (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Cres

Rok prijave:

 • OSNOVNA ŠKOLA FRANE PETRIĆA

Opis posla

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 7/17, 68/18,98/19 i 64/20), članka 24. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/2018.) članka 7. Pravilnika o radu te članaka 5. i 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frane Petrića u daljnjem tekstu ravnatelj Škole objavljuje natječaj za radno mjesto:

učitelj/ica informatike na neodređeno nepuno (4 sata tjedno) radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica.

Opis poslova: izvođenje nastave informatike u osnovnoj školi.

Uvjeti za popunu radnog mjesta:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa,sukladno propisima o radu, potrebno je ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa –prema članku 105. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18,98/19 i 64/20) i uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u Osnovnoj školi (NN 6/19) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine br.47/96,56/01).

U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
- presliku diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice)
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
- potvrdu ili elektronički zapiso podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17., 68/18.)
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici,a izabrani kandidat obvezan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj: 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj: 157/13 i 152/14 i 39/18.).dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103.stavka 1.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema podredbama Pravilnika. Najmanje pet dana prije održavanja vrednovanja objavit će se vrijeme održavanja testiranja. Svaki kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i zasnivanje radnog odnosa.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Osnovne škole Frane Petrića Cres.

Prijave se natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Frane Petrića Cres, Šetalište 20. travnja 56, 51557 Cres osobno ili putem pošte s naznakom ”za natječaj - uz obaveznu naznaku za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje”.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni po izvršenom izboru pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos.

Zaprimljenu dokumentaciju kandidati nakon završetka natječaja mogu osobno preuzeti na adresi škole.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole dana 20. listopada 2020.

Ostale informacije

Kategorije:

Obrazovanje i znanost

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Obrazovanje i znanost iznosi 5.262,05 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.