Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Stariji savjetnik - Pravnik (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Zagreb

Application deadline:

 • Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Job description

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, „Narodne novine“, broj 22/11., 74/14. i 60/18.), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/17., 47/18., 123/19.), članka 8. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/88-18-002, od 12. srpnja 2018., te uz prethodne suglasnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, KLASA: 112-01/17-01/68, URBROJ: 526-02-02-02/1-17-4, od 8. prosinca 2017. i KLASA: 112-01/20-01/01, URBROJ: 526-02-02-02-02/1-20-2 od 6. veljače 2020. raspisuje javni natječaj za radno mjesto:

Stariji savjetnik - Pravnik (m/ž) u Odjelu za utvrđivanje zabranjenih sporazuma, Sektor za tržišno natjecanje - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Uvjeti:
- diplomirani pravnik (dipl. iur.) ili magistar prava (mag. iur.)
- položen pravosudni ispit
- 5 godina radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na osobnom računalu

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola. Izabrani/a kandidati/kinje se primaju na rad uz obvezatni probni rok u trajanju od 6 mjeseci.

U postupku odabira kandidata/kinja održat će se testiranje znanja engleskog jezika te razgovor s Povjerenstvom za odabir kandidata/kinja. O mjestu i vremenu testiranja i razgovora kandidati/kinje će biti obaviješteni putem elektroničke pošte najmanje 5 dana prije održavanja testiranja i razgovora. Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe testiranju i razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
- životopis (s obveznom naznakom adrese elektroničke pošte)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu - preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslika diplome ili drugi odgovarajući dokaz
- dokaz o položenom pravosudnom ispitu - preslika svjedodžbe ili drugi odgovarajući dokaz
- dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama - preslika

Kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta dužni su dostaviti zasebnu prijavu (zamolbu) za svako radno mjesto za koje se prijavljuju, no potrebne dokaze mogu dostaviti u jednom primjerku uz jednu od prijava, a na ostalima naznačiti u privitku koje prijave se traženi dokazi nalaze.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici. Odabrani kandidat/kinja dužan/a je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti na uvid originale ili ovjerene preslike dokumentacije.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat/kinja koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan/a je uz prijavu na natječaj priložiti dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje/potvrdu o priznatom statusu i dokaz da je nezaposlen (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem propisan je Pravilnikom o unutarnjem redu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a podaci o koeficijentu predviđenom za isto utvrđeni su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, broj 25/13., 72/13., 151/13., 09/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – Ispravak, 87/14. i 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – Ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19. i 119/19.).

Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, odustati od danih privola i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privola može se podnijeti isključivo putem pošte na niže navedenu adresu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama (www.nn.hr), na web-stranicama odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web-stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom poštom, u roku od 10 dana od dana objave natječaja na adresu: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Savska cesta 41/XIV, 10000 Zagreb, s naznakom »Za natječaj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora kandidata putem elektroničke pošte.

Other

Categories:

Law

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Law iznosi 6.261,88 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.