Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Ravnatelj (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Zagreb

Application deadline:

 • Dječji vrtić SUNČEKO

Job description

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sunčeko, na temelju Odluke o raspisivanju natječaja od 27. 10. 2021. godine, članka 38. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 35/08 i 127/19.),članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 27. stavak 1. Statuta Dječjeg vrtića Sunčeko raspisuje natječaj za izbor i imenovanje:

Ravnatelja (m/ž) Dječjeg vrtića Sunčeko.

Ravnatelj se bira na 4 godine.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidat za ravnatelja mora ispunjavati sljedeće uvjete:
- da ima stručnu spremu za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću,
- da ima položen stručni ispit
- da nije pravomoćno osuđivan za djela navedena u članku 25. stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- da se protiv njega ne vodi kazneni ili prekršajni postupak za djela navedena u članku 25. stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- da mu nije izrečena zabrana rada ili mu/joj je prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece i da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnim propisima prema stavcima 9. i 10. članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- da ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97; 107/07; 94/13 i 98/19) ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja:
1. uvjerenje nadležnog kaznenog suda
2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda
- dokaz o radnom stažu potvrda HZMO-a o radnom statusu ili elektronički zapis ne stariji od 1 mjesec od dana objave natječaja
- dokaz o državljanstvu

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat prijavom na natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Sunčeko na prikupljanje i obradu svih osobnih podataka u svrhu natječajnog postupka i zapošljavanja te za korištenje u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranje i objave na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Vrtića, a sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Izabrani kandidat prilikom zapošljavanja dužan je dostaviti ili dostaviti na uvid izvornike dokaza priloženih u preslici.

Other

Categories:

Management

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Management iznosi 6.250,00 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.