Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Zmijavci

Application deadline:

 • OPĆINA ZMIJAVCI

Job description

Načelnik Općine Zmijavci na temelju članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 19. stavka 2., članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 - u daljnjem tekstu ZSN), raspisuje oglas za imenovanje:

Privremenog pročelnika (m/ž) Jedinstvenog upravnog odjela - 1 izvršitelj na određeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

Posebni uvjeti za prijam u službu:
- magistar ili stručni specijalist pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Upravnim odjelom, poznavanje rada na računalu, položen državni ispit

Uvjet magistra, odnosno stručnog specijalista, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su prema prethodnim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Iznimno, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na temelju članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14) može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana imenovanja.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
- presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a i b): a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, b) preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
- izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Ako izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane oglasom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zmijavci nije osigurana zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te se njena prijava neće razmatrati o čemu će biti pisanim putem obaviještena.Za kandidate prijavljene na oglas provest će se pisano testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Općine Zmijavci www.zmijavci.hr. Na web-stranici www.zmijavci.hr, i na oglasnoj ploči Općine Zmijavci, Domovinskog rata 161, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno na adresu: Općina Zmijavci, Domovinskog rata 161, 21266 Zmijavci u roku 8 dana od objave oglasa na web stranici Općine Zmijavci i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Imotski, s obveznom naznakom: "Prijava na oglas za imenovanje privremenog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela".

Other

Categories:

Law

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Law iznosi 6.261,88 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.