Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Voditelj službe općih, financijskih i pravnih poslova (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Krk

Rok prijave:

 • Trgovačko društvo VECLA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i lučkih djelatnosti

Opis posla

Na temelju čl. 21. Pravilnika o radu, direktor Vecla d.o.o. Krk objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto voditelj/voditeljica službe općih, financijskih i pravnih poslova - 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Opis poslova:
- planira, vodi i koordinira poslove službe u skladu sa zakonskim i drugim propisima
- organizira i usklađuje rad službe, odgovara za pravodobno obavljanje poslova i zadaća
- vodi upravne postupke i rješava upravne stvari iz nadležnosti Društva
- odlučuje o najsloženijim stručnim pitanjima iz nadležnosti Društva
- izrada nacrta i konačnih tekstova općih akata, ugovora, odluka vezanih uz prava i obveze Društva
- predlaže Direktoru donošenje općih akata i odluka vezanih za prava i obveze radnika
- surađuje neposredno sa rukovoditeljima službi i radnih jedinica i drugim osobama u rješavanju općih, financijskih i pravnih pitanja
- po punomoći direktora zastupa Društvo pred sudovima, a po potrebi i drugim nadležnim tijelima
- proučavanje pravnih propisa
- predlaže izradu, nadzire provedbu i sudjeluje u tumačenju općih akata, strategija, razvojnih i programskih dokumenata Društva
- vodi i koordinira postupcima javne nabave
- vodi i koordinira postupcima EU i drugih projekata
- surađuje sa suradnicima sa kojim društvo ima sklopljen ugovor o pružanju pravne pomoći, konzultantima na projektima
- provodi zakonske propise koji reguliraju područje radnih odnosa i propisa koji reguliraju osobnost Društva
- analizira stanje kadrova u Društvu te po nalogu direktora, izrađuje strukturu kadrova Društva
- osigurava potrebne podatke Direktoru za donošenje poslovnih odluka
- predlaže mjere za unapređenje radnih procesa i poslovanja Društva
- koordinira i odgovoran je za financijsko poslovanje
- obavlja i druge poslove u interesu Društva i Grada Krka po nalogu direktora

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o radu te dostaviti dokumentaciju kako slijedi:
- VŠS ili VSS ekonomskog, upravnog ili pravnog smjera
- 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- poznavanje 1 svjetskog jezika
- poznavanje rada na računalu
- državni stručni ispit (ili je dužan položiti u roku godine dana)
- važeći certifikat iz područje javne nabave (ili je dužan ishoditi u roku od jedne godine)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:
- životopis
- presliku osobne iskaznice ili domovnice
- dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 3 godine radnog iskustva (izvornik ili ovjereni preslik elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja održat će se razgovor.

Na službenoj web stranici Vecla d.o.o. (https://vecla.hr/dokumenti/natjecaji/) bit će objavljeno vrijeme održavanja razgovora s kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja, najmanje 3 (tri) dana prije održavanja razgovora.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto“ na adresu: Vecla d.o.o. Lukobran 5, 51500 Krk, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Vecla d.o.o. odnosno do 03. veljače 2023. godine do 15,00 sati neovisno o načinu dostave.

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Vecla d.o.o. dana 25. siječnja 2023. godine.

Ponude koje pristignu 03. veljače 2023. godine nakon 15,00 sati smatraju se zakašnjelima.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana održavanja razgovora.

Vecla d.o.o. zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Kandidati imaju pravo prigovora na odluku o odabiru u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru kandidata.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Pravo iznosi 997,22 EUR (7.513,56 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.