Share
Tweet
Share

Ostalo

 • Obaveza poslodavca da osigura drugo radno mjesto

  Poslodavac bi Vam bio dužan naći drugo radno mjesto ako bi ovlašteno tijelo (invalidska komisija) utvrdilo da postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od invalidnosti. Samo na temelju Vašeg mišljenja odnosno osjećaja poslodavac to nije dužan učiniti.

 • Zapošljavanje bez objave natječaja

  Prema Zakonu o radu poslodavac nije dužan raspisivati natječaj ili oglas radi sklapanja ugovora o radu. Također, niti prema Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti poslodavac više nije dužan niti Zavodu za zapošljavanju dostaviti potrebu za radnikom.

 • Usmeni otkaz, povrat radne knjižice, isplata bolovanja

  Usmeni otkaz nije važeći, prema tome na taj način nije bio prestao radni odnos. Međutim, iz pitanja zaključujem da Vi više ne radite kod tog poslodavca, pa se postavlja pitanje na koji je način ugovor o radu tj. radni odnos onda prestao.

 • Plaća za poslove izvan ugovora o radu

  Držim da radnik u slučaju kada umjesto svojih ugovorenih poslova, ili pored tih poslova, obavlja druge poslove po nalogu poslodavca koji su više plaćeni, ima pravo i na veću plaću. Pri tome ako isključivo obavlja druge, a ne svoje poslove, imao bi pravo na plaću za te poslove, što bi jednostavno trebalo riješiti izmjenom ugovora o radu na način da se u ugovoru navede ono što postoji u stvarnosti, tj. da radnik obavlja druge poslove i da za te druge poslove ima pravo na pripadajuću plaću.

 • Neizvršeno obećanje o povećanju plaće nakon odrađivanja probnog roka

  S obzirom da Vam plaća nije određena ugovorom o radu, imate pravo na plaću određenu pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom. Ako tih dokumenata nema, tada je plaća neodređena. U tome slučaju imate pravo na primjerenu plaću.

 • Mogućnost naknade štete iz plaće za poslove koji nisu definirani ugovorom o radu?

  Kao prvo niste dužni raditi posao za koji niste sklopili ugovor o radu. Što se tiče štete, radnik odgovara samo za onu štetu koju na radu ili u svezi s radom učini namjerno ili iz krajnje nepažnje.

 • Prava radnika prilikom likvidacije tvrtke

  Za razliku od stečaja, kod kojega su prava radnika jasno riješena Stečajnim zakonom, kod likvidacije nije takav slučaj. Naime, likvidacija se provodi na temelju Zakona o trgovačkim društvima koji je donesen prije Zakona o radu i njime nisu posebno riješena prava radnika u slučaju likvidacije, a isto nije riješeno niti Zakonom o radu.

 • Neisplata plaće

  Kao prvo poslodavac Vam je dužan dati obračun neisplaćene plaće koji predstavlja vjerodostojnu ispravu. Neuručivanje obračuna o neisplaćenoj plaći do kraja mjeseca u kojem je plaća dospjela, predstavlja prekršaj. Također, poslodavac čini prekršaj i time što Vam nije isplatio plaću. Dakle, i za jedno i za drugo možete poslodavca prijaviti inspekciji rada.

 • Umanjenje plaće zbog sudjelovanja u štrajku liječnika

  U vezi pitanja smiju li se radnicima smanjiti plaće, valja znati da je poslodavac dužan svakom radniku isplatiti pripadajuću plaću tj. onu plaću koja mu je određena ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i dr. Pri tome je poslodavac dužan isplatiti punu plaću i ne smije jednostrano smanjivati plaću radnika. Međutim, navedeno se tumači u smislu punu plaću za puno radno vrijeme i normalni radni učinak.

 • Obveze HZZ-a pri zapošljavanju

  Hrvatski zavod za zapošljavanje javna je ustanova, pa se radni odnosi u toj ustanovi u cijelosti reguliraju Zakonom o radu (za razliku od državne uprave, kod kojih se radni odnosi reguliraju posebnim zakonom). Prema Zakonu o radu ne postoji obveza objave natječaja za slobodno radno mjesto.

 • Zapošljavanje u dvije različite tvrtke

  Možete raditi po četiri sata kod dva različita poslodavca.

 • Protuzakonit zahtjev poslodavca

  Iako niste odgovorna osoba tj., niti poslodavac niti šef računovodstva, ne možete potpuno izbjeći svoju odgovornost za lažno knjigovodstvo. Nitko nije dužan poslušati nalog za nezakonito postupanje niti ga takav nalog može u cijelosti osloboditi odgovornosti. Isto tako Vaša odgovrnost ne može biti ista kao direktorova koji Vam daje takav nalog i koji je i formalno odgovoran.

 • Prava radnika na isplatu u slučaju rada 'na crno'

  Možete uspješno tužiti.

 • Pritužba kao povreda radne obveze

  Prema navedenom držim da niste učinili nikakvu povredu radne obveze. Pismeno upozorenje ne smatra se pokretanjem postupka otkazivanja. Protiv pisanog upozorenja ne može se voditi sudski spor, jer Vam time još nikakvo pravo nije povrijeđeno.

 • Ozljeda na radu

  Ozljedu na radu morate prijaviti poslodavcu. Osiguranje nije obavezno, ali poslodavac odgovora za štetu radniku uzrokovanu ozljedom na radu po načelu objektivne odgovornosti, a prema općim propisima obveznog prava.

 • Da li je poslodavac dužan pripravniku odrediti mentora?

  Prema Zakonu o radu nije nužno da pripravnik ima mentora. Način osposobljavanja pripravnika uređuje se pravilnikom ili ugovorom o radu, pa tim dokumentima može biti određeno da pripravnik treba imati mentora.

 • Kome prijaviti poslodavca?

  Prijaviti možete Državnom inspektoratu (Inspekciji rada). Adresa Inspektorata je: Državni inspektorat, Uprava nadzora u području rada i zaštite na radu, Zagreb, Vukovarska 78. Dvokratno radno vrijeme je moguće, s time da nije duže od 40 sati tjedno, a obvezan je i jedan dan odmora tjedno.

 • Prijava rada 'na crno'

  Prijaviti možete Državnom inspektoratu, a poslodavac odgovora za prekršaj.

 • Ozljeda na putu na posao - mogućnost naknade štete

  Poslodavac nije dužan osiguravati radnike kod osiguravajućih društava za slučaj invalidnosti ili smrti (što uključuje i ozljedu na radu). S obzirom da niste osigurani kod osiguravajućeg društva, nemate pravo ni na kakvu premiju zbog ozljede koju ste pretrpjeli. Inače, postoji mogućnost da radnik naknadu štete zahtjeva izravno od poslodavca, ali u Vašem slučaju mislim da nemate izgleda to ostvariti.

 • Zakonska zabrana utakmice

  Uz odobrenje poslodavca smijete obavljati sve poslove za svoj ili tuđi račun, a bez odobrenja poslodavca samo ako se time ne takmičite s poslodavcem, tj. ako ne obavljate poslove iz djelatnosti poslodavca.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.