Share
Tweet
Share

Ostalo

 • Kolektivni ugovor

  Nema neke razlike između 'prvog' kolektivnog ugovora i ostalih, kasnijih kolektivnih ugovora. Kolektivni ugovor sadržava odredbe kojima se reguliraju odnosi između sindikata i poslodavca te pravna pravila koja se odnose na prava radnika, sklapanje, sadržaj i prestanak ugovora o radu. Kolektivni ugovor je posebni ugovor radnoga prava, koji naravno djeluje kao ugovor jer obvezuje stranke koje su ga sklopile, ali na stanoviti način djeluje također kao propis jer se odnosi i na treće, tj. na radnike, u čijem je interesu i sklopljen. Svrha kolektivnog ugovora u prvom redu je povećavanje prava radnika, dakle sklapa se u interesu radnika, ali i u interesu poslodavca, koji ima interes socijalnog mira i partnerstva sa sindikatom te jasno riješenu pravnu i gospodarsku situciju u vezi prava radnika.

 • Može li poslodavac odrediti preko koje će se banke isplaćivati plaća?

  Poslodavac ne može prisiljavati radnika da plaću prima preko banke koju mu on odredi.

 • Ugovor o radu u nepisanom obliku

  Ugovor o radu važeći je iako nije sklopljen u pisanom obliku. Dapače, u tome slučaju smatra se da je ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme.

 • Uskraćena sva prava radnika

  Vaš poslodavac u svemu krši zakone, a Vi imate sva prava koja Vam uskraćuje. Možete ga tužiti i prijaviti nadležnim tijelima.

 • Božićnica

  Nemate pravo na božićnicu.

 • Pauza

  Pauza (stanka) računa se u radno vrijeme.

 • Pravo na uvid u prijavu na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

  Zatražite od poslodavca da Vam pokaže uplate doprinosa i poreza, a također možete provjeriti uplate doprinosa u Hrvatskom zavodu za mirovinisko osiguranje, a poreza u poreznoj upravi.

 • Kompenzacija plaće

  Poslodavac Vam je dužan isplaćivati plaću u novcu. Prijavite ga Inspekciji rada i pokrenite sudski spor.

 • Posljedice pada na stručnom ispitu ili odbijanja polaganja

  Ako pripravnik ne položi stručni ispit poslodavac može redovno otkazati. Isto tako, ako bi pripravnik neopravdano odbio polagati stručni ispit, poslodavac bi mu mogao na isti način otkazati.

 • Zapošljavanje u dvije različite tvrtke

  Možete raditi po četiri sata kod dva različita poslodavca.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.