Share
Tweet
+1
Share
Pošalji prijatelju

Viši upravni savjetnik (m/ž)

Zagreb

Rok prijave:

 • MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Opis posla

Sukladno članku 45., a u vezi s člankom 50.b i člankom 52. stavak 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11. 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 1/15., 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), a u vezi s javnim natječajem KLASA: 112-02/18-01/958, URBROJ: 514-02-01-02-18-01 objavljenim u ''Narodnim novinama'' br. 40/18 dana 02. svibnja 2018. godine te djelomično obustavljenim, KLASA: 112-02/18-01/958, URBROJ: 514-02-01-02-18-22, dana 07. kolovoza 2018. godine i javnim natječajem KLASA: 112-02/18-01/1458, URBROJ: 514-02-01-02-18-01 objavljenim u ''Narodnim novinama'' br. 66/18 dana 20. srpnja 2018. godine te djelomično obustavljenim, KLASA: 112-02/18-01/1458, URBROJ: 514-02-01-02-18-15, dana 21. rujna 2018. godine te javnim natječajem KLASA: 112-02/17-01/2275, URBROJ: 514-02-01-03-17-01 objavljenim u „Narodnim novinama“ br. 72/17 dana 21. srpnja 2017., te djelomično obustavljenim, KLASA: 112-02/17-01/2275, URBROJ: 514-02-01-02-18-31 dana 30. srpnja 2018. Ministarstvo pravosuđa ponovno raspisuje

Javni natječaj

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme:

UPRAVA ZA ORGANIZACIJU PRAVOSUĐA
Sektor za organizacijske propise, javno bilježništvo i upravne postupke
Služba za javno bilježništvo i stečajne upravitelje
Odjel za javno bilježništvo

1. viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (rbr. 182.).

Uvjeti

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- položen javnobilježnički ispit

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Za radno mjesto br. 2. kandidati pored općih uvjeta iz članka 48. Zakona o državnim službenicima moraju ispunjavati i poseban uvjet: posebnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se vrši prijam. Posebna zdravstvena sposobnost kandidata/kinje utvrđuje se obavljanjem zdravstvenog pregleda na trošak Ministarstva pravosuđa.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Sukladno članku 14. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa stručni uvjet srednje stručne spreme za državne službenike pravosudne policije smatra se završena gimnazija, strukovna škola ili umjetnička škola u trajanju od najmanje 3 godine, prema propisima o srednjoškolskom obrazovanju.

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanja službenika pravosudne policije („Narodne novine“, broj 31/15) osoba koja se prvi put prima u službu pravosudne policije ima status vježbenika za službenika pravosudne policije. Za vrijeme probnog rada (vježbeničkog staža) koji traje 12 mjeseci vježbenik za službenika pravosudne policije mora završiti izobrazbu o načinu obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela. Vježbenik za službenika pravosudne policije obvezan je položiti ispit za zvanje najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda na radno mjesto.

Člankom 115. stavak 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16) propisano je da službenici pravosudne policije koji obavljaju poslove osiguranja sudova podliježu sigurnosnoj provjeri, te će se za izabrane kandidate prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu izvršiti sigurnosna provjera.

Na javni natječaj za radno mjesto br. 1. službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), naziv unutarnje ustrojstvene jedinice (uprave, sektora, službe, odjela, uključujući i naziv Područne jedinice i Ispostave) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Primjerak obrasca prijave na javni natječaj može se naći na web stranici Ministarstva pravosuđa: https://pravosudje.gov.hr pod rubrikom Pristup informacijama - zapošljavanje - javni natječaj.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3. preslika diplome, odnosno svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi za radno mjesto za koje je propisana srednja stručna sprema
4. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja
b) ugovor o radu ili ugovor o djelu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
5. za radno mjesto br. 1 uvjerenje o položenom javnobilježničkom ispitu

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj kl. 2099 «.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 38/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar pravosuđa.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se provodi u dvije faze, nakon kojih slijedi razgovor s Komisijom (intervju).

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata (pisanog dijela testiranja).

Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja stranog jezika i znanja rada na računalu ako je taj uvjet propisan za popunjavanje radnog mjesta.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr/) istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr/).

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar pravosuđa će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr/).
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Stručna sprema:

Visoka stručna sprema, Magistar struke

Potrebne godine iskustva:

4

Što nudimo

Vrsta zaposlenja:

Stalni radni odnos

Ostale informacije

Kategorije:

Pravo

Županija rada:

Zagreb i Zagrebačka

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Pravo iznosi 6.261,88 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više. Uvjete korištenja možete pročitati ovdje.