Share
Tweet
Share

Ostalo

 • Nepuno radno vrijeme i radno iskustvo kao uvjet za zasnivanje radnog odnosa

  Nepuno radno vrijeme za ovaj slučaj mora se izjednačiti s punim radnim vremenom.

 • Posljedice pada na stručnom ispitu ili odbijanja polaganja

  Ako pripravnik ne položi stručni ispit poslodavac može redovno otkazati. Isto tako, ako bi pripravnik neopravdano odbio polagati stručni ispit, poslodavac bi mu mogao na isti način otkazati.

 • Kompenzacija plaće

  Poslodavac Vam je dužan isplaćivati plaću u novcu. Prijavite ga Inspekciji rada i pokrenite sudski spor.

 • Pravo na uvid u prijavu na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

  Zatražite od poslodavca da Vam pokaže uplate doprinosa i poreza, a također možete provjeriti uplate doprinosa u Hrvatskom zavodu za mirovinisko osiguranje, a poreza u poreznoj upravi.

 • Pauza

  Pauza (stanka) računa se u radno vrijeme.

 • Božićnica

  Nemate pravo na božićnicu.

 • Uskraćena sva prava radnika

  Vaš poslodavac u svemu krši zakone, a Vi imate sva prava koja Vam uskraćuje. Možete ga tužiti i prijaviti nadležnim tijelima.

 • Ugovor o radu u nepisanom obliku

  Ugovor o radu važeći je iako nije sklopljen u pisanom obliku. Dapače, u tome slučaju smatra se da je ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme.

 • Može li poslodavac odrediti preko koje će se banke isplaćivati plaća?

  Poslodavac ne može prisiljavati radnika da plaću prima preko banke koju mu on odredi.

 • Kolektivni ugovor

  Nema neke razlike između 'prvog' kolektivnog ugovora i ostalih, kasnijih kolektivnih ugovora. Kolektivni ugovor sadržava odredbe kojima se reguliraju odnosi između sindikata i poslodavca te pravna pravila koja se odnose na prava radnika, sklapanje, sadržaj i prestanak ugovora o radu. Kolektivni ugovor je posebni ugovor radnoga prava, koji naravno djeluje kao ugovor jer obvezuje stranke koje su ga sklopile, ali na stanoviti način djeluje također kao propis jer se odnosi i na treće, tj. na radnike, u čijem je interesu i sklopljen. Svrha kolektivnog ugovora u prvom redu je povećavanje prava radnika, dakle sklapa se u interesu radnika, ali i u interesu poslodavca, koji ima interes socijalnog mira i partnerstva sa sindikatom te jasno riješenu pravnu i gospodarsku situciju u vezi prava radnika.

 • Prava u slučaju smrti člana uže obitelji

  Prema Zakonu o radu imate pravo na plaćeni dopust.

 • Osnivanje sindikata

  Sindikat može osnovati najmanje 10 punoljetnih i poslovno sposobnih osoba. Sindikat se treba registrirati, i to u Ministarstvu rada i socijalne skrbi ili županijskom uredu za rad, zavisno od područja djelovanja. Međutim, možete se jednostavno učlaniti u neki od postojećih sindikata.

 • Tržišna utakmica

  Poslodavac ima pravo na naknadu štete isključivo ako postoji ugovorna zabrana utakmice, dakle ako je o tome između radnika i poslodavca sklopljen pisani ugovor. Zakonom o radu ne uređuje se pitanje poslovne tajne, pa odgovornost radnika može postojati samo ako je poslovna tajna bila ugovorena ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, ili ako je radnik do podataka došao na nezakonit način, mimo svojeg posla.

 • Prava sindikalnog povjerenika

  Zakonom o radu nije izričito određeno takvo pravo sindikalnog povjerenika. Ipak mislimo da bi sindikalni povjerenik morao imati pravo prisustvovati sastancima sindikalne središnjice, ali poslodavac bi mu to mogao iznimno odbiti u slučaju opravdanih poslovnih razloga. Poslodavac nije dužan sindikalnom povjereniku platiti vrijeme izbivanja s rada zbog sindikalnih aktivnosti.

 • Studij i rad

  Prema tumačenju Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja, osobe u radnom odnosu ne mogu biti redoviti studenti, dakle ne mogu studirati na redovitom studiju niti uz potporu Ministarstva, nego studij moraju plaćati sami, ili im ga može plaćati poslodavac.

 • Tužba protiv poslodavca državnom inspektoratu

  Inspekciji rada treba samo podnijeti prijavu s kratkim obrazloženjem o kakvom se kršenju zakona radi, a inspekcija reagira u roku 30 dana.

 • Ponovno zapošljavanje u statusu pripravnika

  Moguće je.

 • Odrađivanje pripravničkog staža

  Pripravnički staž za prehrambenu tehnologiju nije reguliran posebnim propisima. Stoga ga možete obaviti svugdje gdje za to postoje praktični uvjeti.

 • Plaćanje dodatnih znanja i vještina

  Ako ste na zahtjev poslodavca obavljali druge poslove od onih određenih ugovorom o radu, za to biste trebali imati pravo na razliku plaće.

 • Pripravnički staž

  Pripravnički staž na poslovima inženjera građevinarstva može trajati najduže godinu dana.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.